ועדת הוראה מחלקתית

כותרת המכללה האקדמית ספיר, תקנונים ונהלים

ועדת הוראה מחלקתית

כל מחלקה מחויבת לקיומה של ועדת הוראה פעילה על-פי ההרכב, המהות וכל הסמכויות השמורות לה, המוצגות במסמך זה. המסמך המובא בזאת מציג את העקרונות להתנהלותה הפנימית של ועדת ההוראה המחלקתית על פיהם ועדה זו צריכה לפעול. ועדת ההוראה המכללתית מזמינה את ועדות ההוראה המחלקתיות לראות בה כתובת לשיח והתייעצות.

הגדרה

ועדת הוראה עוסקת בכל הנוגע לתוכן ולתכנון מהלך ההוראה בלימודים, עוסקת בכל השאלות הקשורות בתכנית הלימודית במחלקה וביחידות/חטיבות/מסלולים, דנה בהצעות לתכניות לימודים חדשות, מקצועות ותקנונים חדשים. החלטות ועדת ההוראה הנוגעות לנהלים אקדמיים מחייבות ויש להן מעמד של תקנון אקדמי מחלקתי, כל עוד הן מוסיפות על החלטות של התקנון האקדמי המכללתי ולא מקלות או גורעות ממנו. הוועדה מקבלת החלטות בכל הקשור לבקשות של תלמידים בנושאים שהנהלים הקיימים אינם נותנים עליהם מענה ובערעורים על החלטות שנתקבלו בוועדת הקבלה (הללו יכולים להיות בסמכותו של היועץ האקדמי במחלקות בהן קיימת פונקציה כזו). הגוף המוגדר בתקנון המכללה כוועדת הוראה יתכנס מעת לעת ויפעל על פי הצורך. ועדת ההוראה המחלקתית תורכב מחברי סגל המחלקה הקבועים בלבד על פי שיקול דעתו של הרמ"ח. חשוב כי בוועדת ההוראה יכללו מרצים בעלי ניסיון אקדמי. ועדת הוראה מחלקתית תדון בכל העניינים האקדמיים הנוגעים למחלקה ותבחר על פי בקשת ראש המחלקה את נציגיה למוסדות ולגופים השונים במכללה, לוועדת הוראה ולוועדות אד-הוק במחלקה עצמה. ההחלטה בדבר בחירה של הנציגים מתוך המלצות הוועדה שמורה לרמ"ח.

יש לבצע הפרדה בין ישיבות ועדת ההוראה בעניינים אקדמיים עקרוניים לבין עניינים פרטניים, הכוללים מענה על בעיות ייחודיות ואישיות העולות במהלך הלימודים. אלו יכולים להיות שני גופים שונים, או אותו גוף בשבתו בשתי פונקציות שונות. במחלקות בהן ישנם יועצים אקדמיים יש לבצע הפרדה בין העניינים האקדמיים לבין הנושאים אישיים, שיידונו מול היועץ האקדמי. היועץ יביא את העניינים הללו לאישור הוועדה, ביושבה כוועדת פרט.

סמכויות ועדת ההוראה המחלקתית ותפקידיה

עיקרי הדברים

 1. לדון ולהחליט בנושאים הנוגעים למעמד האקדמי של הסטודנטים במחלקה (כגון תנאי מעבר בין שנים).
 2. לדון ולהחליט בבקשות המופנות אליה ע"י סטודנטים (יכול להיות חלק מסמכותו של היועץ האקדמי במחלקות בהן קיימת פונקציה כזו).
 3. לדון ולהחליט בחריגים המובאים בפניה בנושאים הנוגעים למעמד הסטודנט במחלקה (יכול להיות חלק מסמכותו של היועץ האקדמי במחלקות בהן קיימת פונקציה כזו).
 4. לדון בנושאי תוכניות לימודים מחלקתיות ואלו של היחידות/החטיבות/והמסלולים.
 5. לדון בנושאים כלליים הקשורים בהוראה במחלקה וכן לייעץ במידת הצורך לרמ"ח במקרים אישיים הקשורים בהוראה, ובכלל זה בהצעות לקורסים חדשים.

פירוט

 1. ועדת ההוראה דנה ומייעצת לראש המחלקה בכל העניינים האקדמיים הנוגעים למחלקה.
 2. ועדת הוראה מייעצת ועוזרת לראש המחלקה בעיצוב וביישום המדיניות האקדמית של המחלקה בהתאם להמלצות מועצת המחלקה (במחלקות בהן יש מועצה) או הרמ"ח (במחלקות בהן אין מועצת מחלקה). בכלל זה תפקיד הוועדה הוא גם לנהל דיון בנתוני קבלה ונתוני מעבר בין שנים.
 3. ועדת ההוראה ממליצה על תכניות הלימודים במחלקה בפני ועדת ההוראה המכללתית, בטרם הועברו לדיון בפני הנשיא או בטרם הועברו לאישור המועצה האקדמית של המכללה כמתחייב על-פי הוראות המל"ג.
 4. בהעדר מועצת מחלקה ועדת ההוראה בוחרת את נציגי המחלקה אד הוק לוועדות השונות.
 5. ועדת ההוראה ממליצה בפני ראש המחלקה ומוסדות המכללה על הענקת פרסים מחלקתיים ועל מועמדים לקבלת פרסים ומענקים ממקורות כלשהם.
 6. ועדת ההוראה יכולה להעלות סוגיות לדיון, שיש בהן כדי לתרום ולסייע לקביעת נוהלי הוראה ומשמעת נאותים במחלקה.
 7. ועדת ההוראה ממנה, לעת צורך, ועדות משנה אד הוק, בכל עניין שבסמכותה.
 8. ועדת ההוראה דנה בהצעת תוכנית הלימודים המפורטת שמוגשת על-ידי ראש המחלקה, או על ידי מי שימנה מטעמו, ובסמכותה לאשר או לדחות אותה.
 9. ועדת ההוראה דנה ומייעצת באשר לנושאים אשר מובאים בפניה על-ידי ראש המחלקה, ובכלל זה מערכת שעות ההוראה (מערכת הלימודים ולא שיבוץ), תחומי ההוראה, ציוד ותקציב.
 10. בכל הקשור לעניינים אקדמיים, ועדת ההוראה מחליטה על התנהלות פנים מחלקתית. היא קובעת מדיניות ונהלים תוך מחלקתיים ובתנאי שאינם עומדים בסתירה לתקנון/תקנונים המכללתיים.
 11. ועדת ההוראה דנה בסוגיות האקדמיות הנוגעות לסטודנטים במחלקה ומייעצת בסוגיות אקדמיות הקשורות לקורסים הנלמדים.
 12. ועדת ההוראה דנה בהמשך לימודיהם של סטודנטים שאינם עומדים בתנאי מעבר משנה לשנה, ומאשרת את גמר לימודיהם, או הפסקת לימודיהם, או פיצול לימודיהם, או ממליצה בפני המנהל האקדמי על הרחקה מהלימודים. ועדת ההוראה המחלקתית מקבלת החלטות על מעבר משנה לשנה, האם ואילו מגבלות מוצבות בפני סטודנטים שאינם עומדים בתנאי המעבר, ועל הפסקת לימודים למי שאינו עומד בתנאים המוגדרים בתקנון (יכול להיות חלק מסמכותו של היועץ האקדמי במחלקות בהן קיימת פונקציה כזו).

חשוב לציין כי למרות שתפקידה של וועדת ההוראה לעסוק ולדון באופי המטלות שיש להגיש בקורסים השונים (ממטלות ביניים ועד עבודות פרו"ס וסמינר), יש לזכור (ולהקפיד לפעול בהתאם) כי ועדת ההוראה אינה מוסמכת לשנות מהות בחינות ומטלות עבור סטודנטים בודדים- אין לאשר תנאי היבחנות מיוחדים: כך למשל אין בסמכותה של ועדת ההוראה לאשר לסטודנט מסוים ביצוע בחינת בית או עבודה במקום בחינה בקורס בו ישנה לכל הסטודנטים חובת בחינה או לאשר כל התאמה אחרת המשנה את מהות הבחינה (למשל בחינה בע"פ, בחינה עם שאלות מותאמות, בחינה סגורה במקום פתוחה או בחינת בית במקום בחינה בכתב, או עבודה במקום בחינה וכו'). בכל עניין יש לקבל החלטות שאינן מפרות את התקנון האקדמי ואת חוק זכויות הסטודנט ושאינן עומדות בסתירה לתקנוני המכללה האחרים. בכל עניין וספק יש להתייעץ עם המזכירה האקדמית שתפנה לוועדת ההוראה המכללתית או למשנה לנשיא המכללה לעניינים הדורשים דיון בהחרגה.


14 .תפקיד חשוב של ועדת ההוראה הוא לדאוג ליישומה הניהולי של תכנית הלימודים. בתפקידה זה לוועדת ההוראה הסמכויות והתפקידים הבאים:
א. מייעצת ועוזרת בביקורת וביישום המדיניות האקדמית של המחלקה.
ב. מרכזת ודנה בהצעת סילבוסים (פרשיות הלימוד המפורטות )שמוגשים על-ידי חברי הסגל השונים וממליצה עליה לראש המחלקה.
ג. אחראית לעריכת פרוגרמה – תכנית עבודה ונהלים – התומכת באספקת תשתית הוראה, מחקר ומידע לצורך קיום תכנית הלימודים.
ד. דנה ומייעצת לרמ"ח באשר לנושאים הקשורים לריכוז הדוחות האקדמיים אשר מובאים למוסדות המכללה או באמצעות מוסדות המכללה למוסדות מחוץ למכללה.
ה. חברי הוועדה יפעלו להפצת מידע לגבי נושאי מחקר בתחומם: קולות קוראים למחקר, כנסים ומאמרים; מחקר יישומי; ותחרויות; זאת על מנת לשלב נושאים אלו בתכנית הלימודים.
ו. אחת לשנה תגדיר הוועדה, על פי תוכנית הלימוד המפורטת (והסילבוסים - פרשיות הלימוד המפורטות), דו"ח המגדיר רשימת רכש למקורות מידע וספרים (באמצעות רפרנט ספריה של המחלקה), הדרושים לתמיכה בתכנית הלימודים בסמסטר העוקב. לכל מחלקה יש רפרנט ספרייה, שיקבל את כל הבקשות ויחד עם ראש המחלקה יוודא סדרי עדיפויות לתקציב של אותה שנה, כדי למנוע חריגות מהתקציב.
ז. לפחות אחת לשנה תנסח הוועדה, על פי הסוגיות האקדמיות והתפתחות המחקר, דו"ח המגדיר רשימת רכש להצטיידות בתשתית, הקצאות תקציביות ואמצעי הוראה הדרושים לתמיכה בתכנית הלימודים בסמסטר העוקב. נושאים אלו יביא הרמ"ח להתייעצות בפני ועדת ההוראה לאחר שבדק אותם עם הצוות הרלוונטי במחלקה.
ח. במידת הנדרש, אחת לשנה בישיבתה בסמסטר השני, תגדיר הוועדה נושאי תפקידים ותחום לטיפול אותו הם מרכזים, לריכוז התיעוד הנדרש להפקת דוח בקרת איכות שנתית למחלקה.
ט. בכל ישיבה יירשם סיכום ישיבה אופרטיבי אשר יגדיר לחברי הוועדה על-פי תחומי הריכוז את נושאי התפקידים השונים ואת התחום שעליו מופקד כל אחד מהם.
י. ראש המחלקה, ולא ועדת ההוראה המחלקתית, אחראי/ת על ריכוז החומרים וההפקה של דו"חות הרכש ודו"ח בקרת האיכות השנתי של המחלקה, לרבות משובי סקר איכות ההוראה לסוגיו
יא. ראש המחלקה, ולא וועדת ההוראה המחלקתית, אחראי/ת ליישום הדרישות המוגדרות במסגרת המשאבים שתקצה המכללה לרשות המחלקה. בכל נושא שיש בו אפשרות של פגיעה בצנעת הפרט או בפרטיותו יש להקפיד הקפדה יתרה של שמירה על חיסיון והפעלת שיקול דעת בטרם הבאת המידע בפני וועדת ההוראה. בכל סוגיה כזו יש להתייעץ עם המשנה לנשיא המכללה והמזכירה האקדמית. הרכב הוועדה במחלקות בהן פועלת מועצת מחלקה, המועצה היא שתקבע את זהות חברי ועדת ההוראה. בהעדר מועצת מחלקה, ראש המחלקה וסגל המחלקה יבחרו יחד את זהות ועדת ההוראה.
כחברי ועדת הוראה יכולים לכהן רק חברי הסגל במינוי מהיקף של חצי משרה במחלקה, בעלי תואר דוקטור בלבד. תנאים אחרים לחברות בוועדה ייקבעו על-ידי הרמ"ח, בהתאם לאופי המחלקה. מבנה של ועדות מחלקתיות יהיה מותאם לצרכי המחלקות השונות ולמאפייניהן, אולם חשוב כי החברים יהיו אנשי סגל בעלי ניסיון וותק באקדמיה ובמחלקה (במחלקות בהן מעוניין הרמ"ח בנציגות של דור צעיר במחלקה יוכל לשקול לשלבם בתחילה כמשקיפים כאמצעי להכשרת הדור הצעיר). מומלץ כי הוועדה תכלול את הרמ"ח ולפחות 3 חברי סגל נוספים העונים לקריטריונים שנזכרו קודם. במחלקות גדולות ניתן להוסיף חברים בהתאם למספר התקנים במחלקה.

תקופת כהונה

חברי הוועדה יכהנו שתי שנות לימודים, ובתום תקופה זו יוכלו להיבחר מחדש או להיות מוחלפים. מועדי התכנסות

 1. מומלץ כי ועדה הוראה מחלקתית תתכנס לפחות 3 פעמים בכל סמסטר, במועד שייקבע על-ידי ראש המחלקה ובהודעה לחבריה 14 יום לפני המועד שנקבע כאמור.
 2. ישיבות נוספות תקבענה על ידי ראש המחלקה על פי הצורך.

סדרי עבודה

 1. ראש המחלקה, או מי שראש המחלקה ימנה כממלא מקומו, יכהן כיו"ר. בתוכניות לתואר שני ראש התוכנית יעמוד בראש ועדת ההוראה של התוכנית. ראש המחלקה יהיה חבר בוועדה הזו.
 2. ישיבה תיחשב חוקית אם תהיה בה נוכחות של לפחות 3/2) שני-שלישים) מכלל חברי ההרכב. בהעדר מניין חוקי בפתיחת הישיבה, ידחה היו"ר את הישיבה בחצי שעה או למועד אחר, ובהגיע המועד הנדחה, יהווה כל מספר נוכחים מניין חוקי, ובלבד שיהיו 2) שני) חברים נוכחים לפחות, נוסף ליו"ר
 3. רכז/ת המחלקה או מי שימונה על ידי הוועדה י/תרשום פרוטוקול בכל ישיבה ולאחר אישורו על ידי ראש המחלקה כנדרש הוא יופץ כנדרש בין חבריה, בין חברי הסגל במחלקה, ויועבר לכל רשויות האקדמיה (המזכיר האקדמי והמשנה לנשיא). אם והרמ"ח או היו"ר מעריכים כי ישנם נושאים ספציפיים בדיון שלא מן הראוי לחשוף בפני רכז/ת המחלקה ייבחר חבר וועדה שירשום את הפרוטוקול בישיבה.

קבלת החלטות

 1. החלטות ועדת ההוראה תתקבלנה בהצבעת רוב הנוכחים בישיבה חוקית .
 2. בהצבעה, במקרה של שוויון, תהיה ההכרעה בידי יו"ר הועדה.
 3. ההצבעות תיערכנה באופן שייקבע על-ידי יו"ר הישיבה.