הסכם פעילות שיעורי עזר - חונכים פידליס גרופ - ש.ע.ל.

משרד דקן הסטודנטים

אנו מברכים אותך על הצטרפותך למאגר החונכים של משרד הדיקן המעניק שיעורי עזר לסטודנטים. במסגרת שיעורי העזר ניתן ליווי פרטני/קבוצתי למספר פגישות מוגבל שאושר מראש ע"י משרד הדיקן.

ההצטרפות למאגר החונכים הינה בכפוף לתנאים הבאים -

 1. הצגת גיליון ציונים המצביע על הישגים לימודיים גבוהים- וציון 85 ומעלה במקצועות אותם מבקש לחנוך. יש לציין את הקורסים בהם הנך מעוניין לחנוך ולציין את מקום המפגש המועדף.
 2. החניכה הנה אישית למעט מקרים שאושרו מראש ע"י הדיקן.
 3. שעת חונכות הנה 60 דקות ולא ניתן לבצע חלקי שעות.
 4. אין להתחיל חונכות ללא אישור כתוב מהדיקן ואין לחרוג ממספר השעות שהוקצו בטופס.
 5. יש להקפיד על מילוי טופס דיווח השעות ובכלל זה – תאריך, שם המקצוע הנלמד, מס' שעות ולהגיש את הטופס לא יאוחר מתאריך ה-26 בכל חודש.
 6. שעות החונכות ניתנות למימוש עד לסוף כל סמסטר. חל איסור לצבור שעות חניכה והגשה מרוכזת של מספר חודשים יחד.
 7. משרד הדיקן לא יישא בעלות התשלום בגין טופס שהוגש באיחור וכמו כן לא ישולמו שעות מעבר להקצאה שאושרה.
 8. על הסטודנט למלא טופס 101 של פרטים אישיים בחברת 'פידליס גרופ- ש.ע.ל' הממוקמת במכללה, בניין 15, חדר 15022. טל'- 077-9802529.
 9. התשלום בגין שעת חונכות אישית הינו 50 ₪ ברוטו. במקרים מיוחדים יינתן אישור לביצוע חניכה של 2-3 סטודנטים בתעריפים אחרים. סכומים אלה כוללים תשלום נסיעות.
 10. התשלום יתבצע ב-10 בכל חודש, דרך חברת כ"א 'פידליס גרופ- ש.ע.ל'.
 11. למען הסר ספק המעסיק הישיר והבלעדי הינו חב' 'פידליס גרופ- ש.ע.ל' והתשלומים המפורטים בהסכם זה מתייחסים להעסקה זו.
 12. לתשומת ליבך, הסכם ההעסקה תקף למשך 9 חודשים בלבד.
 13. ההעסקה תתבצע בהתאם לצורך, וללא התחייבות מצד משרד הדיקן להיקף שעות חונכות.
ההסכם מנוסח בלשון זכר, אך פונה לשני המינים כאחד.

תצהיר

כולל ספרת ביקורת

מצהיר בזאת כי קראתי והבנתי את ההסכם כפי שצוין לעיל.

 1. ידוע לי כי מטרת שיעורי העזר להקנות אסטרטגיות למידה וכלים ללמידה יעילה. חל איסור על ביצוע המטלות במקום או בעבור הסטודנט. כל בקשה מהחניך לכתיבת עבודות, סיוע בכתיבת מבחני בית, ניסוח מחדש של עבודה, מהווה עבירת משמעת. הנני מתחייב לדווח למשרד הדיקן על כל בקשה מצד החניך החורגת מכללים אלה.
 2. דיווח כוזב מהווה עבירה פלילית ומוסרית ויגרור הפסקת הפעילות, וכן יגרור הגשת תלונה לוועדת-המשמעת של המכללה.
 3. ידוע לי כי ביני ובין המכללה לא מתקיימים יחסי עובד- מעביד, לא במפורש ולא במשתמע.
חתום/י לעיל