28 אוקטובר 2019

 1. מבוא

  1. סקירה כללית: מכללת ספיר מעניקה מלגות מתקציב המכללה ומתקציבים חיצוניים, אותם היא מגייסת מגופים פרטיים וציבוריים, במטרה לסייע לכל סטודנט לממש את יכולתו ללמוד. היקף התקציב משתנה משנה לשנה ונאמד במיליוני שקלים.
  2. מטרת המלגות היא לסייע לסטודנטים המגיעים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך לממש את הפוטנציאל שלהם, ובכך לסיים את הלימודים בזמן סביר ולקבל את התואר או התעודה אליה הם לומדים.
  3. לטפח ולעודד מעורבות חברתית של סטודנטים בקהילה ובמיוחד בסביבה הגיאוגרפית של מכללת ספיר, ולכן סכום של לפחות 25% מתקציב המכללה למלגות הסיוע יוקצה לפרויקטים חברתיים מובנים וארוכי טווח, שיופעלו במסגרת היחידה למעורבות חברתית.
   המלגה תשמש כסיוע במימון שכר לימוד לסטודנטים בראש ובראשונה.
   בשלושה מקרים חריגים המלגה יכולה להיות גבוהה משכר הלימוד ובכך להכיל גם מרכיב של סיוע כלכלי והם:
   1. כאשר דקן הסטודנטים מזהה סטודנט בעל מצב כלכלי קשה מאוד.
   2. תורם או קרן חיצונית, שקבעו כי סכום המלגה יהיה גבוה יותר משכר הלימוד. (העדיפות הראשונה היא פתרון של מקרה א בעזרת מלגות מסעיף ב).
   3. סטודנט הפעיל בפרויקט חברתי המחויב ל-250 שעות ומעלה.
    התקנון הנוכחי קובע את אופן החלוקה של כל המלגות, המחולקות דרך דקן הסטודנטים של מכללת ספיר, ללא קשר למקורן ולכן מלגה בדו"ח משמעותה מלגה, המחולקת ע"י המכללה ולא רק מלגות הממומנות ישירות מתקציב המכללה. מלגות, שאינן מחולקות ישירות על ידי המכללה, אלה ע"י גורמי חוץ כמו מפעל הפיס ומשרד החינוך לדוגמה, יילקחו במכלול השיקולים בעת חלוקת המלגות ע"י דקן הסטודנטים וישפיעו על אופן חלוקת המלגות, המוענקות ע"י המכללה.
  4. המצאות הדו"ח
   בסוף כל שנה אקדמית יוצג דו"ח מלגות מסכם ועדכני, אשר ימצא בידי כל הגורמים המעורבים בחלוקת המלגות באופן ישיר או עקיף ובכללם:
   1. נשיא המכללה
   2. משנה לנשיא המכללה
   3. מנכ"לית המכללה
   4. דקן הסטודנטים
   5. סגנית דקן הסטודנטים
   6. מנהלת מנהל תלמידים שכר ורישום
   7. מנהל אגף כספים והתקשרויות
   8. מבקר המכללה
   9. מזכירה אקדמית
   10. מנהל המרכז הקדם אקדמי
   11. מנהל המרכז ללימודי חוץ והמשך ובית הספר להנדסאים
  5. עדכון תקנון מלגות
   תקנון המלגות יעודכן בהתאם לשינויים וההחלטות, שהתקבלו בוועדת המלגות של המכללה. באחריות דקן הסטודנטים לעדכן את התקנון לשלוח ולהפיצו לרשימה שבסעיף 1.4.
   במידה ויהיו חילוקי דעות בין חברי הועדה, הרי שההחלטה הסופית תתקבל במעמד מנכ"ל המכללה, נשיא המכללה ודקן הסטודנטים לא יאוחר מחודשיים מעת הדיון בנושא.
 2. מטרות התקנון

  התקנון מסדיר ומעגן את אופן ודרך חלוקת המלגות ואינו עוסק בצד גיוס הכסף. מטרתו העיקרית של התקנון, היא לייצר דפוס פעולה מחייב וסדור בחלוקת המלגות. התקנון יעזור בפיקוח ובקרה על המלגות ויאפשר לפתור חילוקי דעות, אשר צצים מעת לעת בנושא המלגות.

 3. קריטריונים לקבלת מלגה

  1. סוגי קריטריונים
   ישנם שני סוגים של קריטריונים:
   הסוג הראשון, כולל את כל קריטריוני המינימום. סטודנט, שאינו עומד בקריטריוני המינימום, אינו זכאי למלגה. סטודנט, שאינו עומד בתנאי המינימום, יהיה רשאי לפנות לוועדת ערעורים.
   הסוג השני של הקריטריונים, הינם קריטריוני גובה מלגה. גובה המלגה יהיה בהתאם למצבו הסוציו-אקונומי של הסטודנט, כפי שהשתקף מהקריטריונים וביחס ישיר למצבם של הסטודנטים האחרים המבקשים מלגה.
  2. הרכב ועדת הקריטריונים
   חברי ועדת הקריטריונים בעלי זכות ההצבעה (הם, או מי מטעמם) הינם:
   1. המשנה לנשיא המכללה
   2. מנכ"לית המכללה
   3. מנהל אגףכספים והתקשרויות
   4. דקן הסטודנטים
   5. ראש מנהל התלמידים
   6. מזכירהאקדמית
   7. מנהל המרכז הקדם אקדמי
   8. מנהל המרכז ללימודי חוץ והמשך ובית הספר להנדסאים
    וועדת הקריטריונים תתכנס אחת לשנתיים לדון בקריטריונים
    ייכתב פרוטוקול, בהמשך להחלטות ועדת הקריטריונים, אשר ייחתם ע"י יו"ר הועדה.
  3. קריטריוני המינימום
   יישארו קבועים ולא מחויב להציגם ולאשרם מחדש בכל שנה בוועדת הקריטריונים.
   כדי  לשנות קריטריון מינימום, יידרש רוב מבעלי זכות ההצבעה בוועדת הקריטריונים.
   קריטריוני המינימום הינם:
   1. סטודנטים  באקדמיה, הלומדים 10נקודות זכות סמסטריאליות או 8נק"ז + לימודי אנגלית. כל מי שלומד פחות מכך, אינו זכאי לקבלת מלגה.
   2. סטודנטים במרכז ללימודי חוץ, הלומדים החל מ-6 שעות שבועיות לתקופה של סמסטר לפחות.
   3. תלמידי הנדסאים ומכינות הלומדים לפחות 126שעות שבועיות.
   4. סטודנטים, הנמצאים בסטטוס: "חופשה","אינו לומד","הפסיק לימודיו","משלים  לימודים", אינם זכאים למלגה.
   5. יחולקו מלגות לסטודנטים, הלומדים משנה רביעית ומעלה, רק אם צברו 100 נקודות זכות ומעלה.
   6. מי שאין לו "שרידות אקדמית" לא יקבל מלגה. אי שרידות אקדמית = סטודנט, שממוצע הציונים שלו בשנה ב' ללימודיו ואילך שלילי.
   7. תשלום דמי רווחה
    סטודנט, שאינו עומד בקריטריוני המינימום המופיעים לעיל, יהיה זכאי לערער ובקשתו תיבדק במסגרת ועדת ערעורים, שתדון בכל מקרה לגופו.
  4. בכל תחילת שנה אקדמית, הדקן יכנס ישיבה עם כל הנוכחים, המופיעים בסעיף 1.2.
   בישיבה זו, יציג הדקן נתונים ותתקבל סקירה מקיפה לגבי תקציבים ואופן חלוקת המלגות ביחס לשנה החולפת. כמו כן יוצגו הקריטריונים ומדרגות הניקוד שעל פיהם נקבע גובה המלגה.
 4. מחויבות הסטודנט מגיש המלגה

  1. טופס מלגה
   סטודנט, המבקש מלגה, המוענקת ע"י משרד דקן הסטודנטים, יהיה מחויב למלא את טופס בקשת המלגה. בנוסף הסטודנט, יהיה מחויב להמציא את המסמכים, המעידים על מצבו הסוציו-אקונומי, כפי שמופיע על גבי טופס בקשת המלגה.
   רשאי  דקן  הסטודנטים  לבקש  מהסטודנט  מסמכים  נוספים  לפי  הבנתו. המסמכים  יצורפו כצילומים.
  2. מעורבות חברתית
   כאמור, לפחות 25% מתקציב המלגות יופנה לטובת פרויקטים ביחידה למעורבות חברתית. גובה המלגות ומספר שעות ההתנדבות ישתנה בהתאם לסוג ההתנדבות והמאפיינים הייחודיים לכל פרויקט. לכל פרויקט קהילתי יהיה 'כרטיס פרויקט', בו תצוין מהותו, השותפות, מס' שעות התנדבות וגובה מלגה. במשרדי היחידה למעורבות חברתית יערך כל תהליך הגיוס, המיון, המעקב והבקרה אחר התנהלות הפרויקטים והמלגאים. הסטודנטים יבחרו בהתאם לכישוריהם, יכולותיהם ומידת התאמתם לפרויקט ומאפייניו. הסטודנטים יעברו ראיון  קבלה ובחלק  מהפרויקטים יעברו אף מיון של מרכז הערכה. סטודנט, שלא יעמוד בדרישות הפרויקט ובתאריכי היעד להשלמת הפעילות, מלגתו תקוזז ותינתן על פי מספר שעות הפעילות, שבוצעו בפועל.
 5. דרכי תשלום וקשר

  1. אישור קבלת מלגה
   כל סטודנט, שנמצא זכאי למלגה, יקבל מכתב בדואר או במייל בציון גובה המלגה, הגוף התורם והפעילות עליה הוא מחויב, במידה וקיימת. הן הדבר באשר לסטודנטים, שלא נמצאו זכאים - ישלח מכתב אליהם בגין ההחלטה השלילית.
  2. נוהל תשלום
   המלגות יועברו לזכאי לאחר אישור הזכאות, על ידי קיזוז גובה המלגה מיתרת שכר הלימוד. במידה ונותרת יתרה לאחר קבלת המלגה, הרי שהסטודנט יקבל את הסכום בהמחאה או בהעברה בנקאית. במקרים חריגים תתאפשר העברת המלגה באמצעות המחאות אישיות לסטודנטים, כדוגמא מלגת הצטיינות.
   ביטול מלגה - המכללה רשאית לבטל מלגה שניתנה לסטודנט באחד מן המקרים הבאים-סטודנט שהפסיק לימודיו, סטודנט שלא עמד במחויבויות הקשורות במלגה או שהציג פרטים כוזבים הקשורים למצבו האישי.
 6. מלגות, שאינן מתקציב המכללה

  1. הנחיות תורם
   כל הקצבה למלגות תלווה בהסכם או דף "הנחיות תורם", שיכילו את פרטי הגוף התורם, סכום התרומה, תנאי מתן התקציב, דרישות ותנאים מפורטים ביותר לגבי הזכאות לקבלת מלגה.
   במידה ומדובר בתורם פרטי או גוף, שלא חתם הסכם עם המכללה אלא מסר דף "הנחיות תורם", ירשמו במפורט נתוני הגוף התורם ודרישותיו המפורטות למתן כספי המלגה.
   בכל מחצית, תיערך בדיקה בנוגע למצבו האקדמי של כל סטודנט, אשר קיבל מלגה גבוהה מתורם חיצוני ותישקל המשך קבלת המלגה. לכל תורם ייכתב פרוטוקול.
  2. הסכמים או פרוטוקולים של מצ'ינג (Matching)
   הסכם עם גוף תורם, לפיו על כל סכום שייתרם תוסיף המכללה סכום בהתאם למה שייקבע. כל הסכם מצ'ינג יאושר על-ידי הדקן ועל-ידי מנכ"לית המכללה או מנהל אגף כספים והתקשרויות של המכללה. בכל מקרה של הסכם מצ'ינג, שקיבל אישור מראש של מנכ"לית המכללה, יש לוודא רישום מפורט, של כל תנאי הגוף התורם ולוודא חתימת כל הצדדים המוסמכים מטעם התורם וחתימת מנכ"לית או מנהל אגף כספים והתקשרויות של המכללה. אישור ההתקשרות ע"י המנכ"לית / מנהל אגף כספים והתקשרויות יתקבל בכתב או במייל. בסוף כל שנת תקציב, משרד הדקן יעביר לנשיא, מנכ"לית ומנהל אגף כספים והתקשרויות פירוט ביחס להסכמי המצ'ינג שנחתמו בשנה החולפת.
  3. מעקב שוטף
   במשרד הדקן יערכו רשימות ייחודיות לכל גוף תורם, באלה יפורטו פרטי הסטודנט, גובה המלגה ופרטים נוספים, בהתאם לבקשת התורם.
  4. דרכי קבלת הכסף
   התרומה תבוצע בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של המכללה וייפתח כרטיס הנהח"ש נפרד לכל גורם וקרן, כמו לתקציב הפנימי, בכדי שניתן יהיה לבקר ולעקוב אחר תנועות הכספים. במקרים בהם תורם מבקש להעביר המחאה או מזומן, יתקבל הסכום בנוכחות שניים מהנהח"ש כשאחד מהם מנהל אגף הכספים וההתקשרויות. יופק מסמך קבלה מיידי, שהעתקו יימסר לתורם.
 7. דקן הסטודנטים

  1. כללי
   סעיף זה בא כתוספת ליתר הדו"ח, מכיוון שכל חלוקת המלגות היא באחריות דקן הסטודנטים וכל יתר הגופים המעורבים, תפקידם העיקרי הוא לפקח ולקבוע נהלים לחלוקה.
  2. חלוקת מלגות
   הדקן יהיה רשאי לחלק מלגה רק על פי ההנחיות של וועדת המלגות או על פי ההנחיות של תורם בקרן מלגות חיצונית.
  3. מלגות ייעודיות (במסגרת תקציב המלגות)
   הדקן יגיש בתחילת כל שנה בקשה למלגות ייעודיות, שהן חלק ממדיניות המכללה, כגון: מלגת הצטיינות, עידוד הצטיינות דוברי ערבית, מלגת נסיעות וכו'. הרשימה תובא לאישור מנכ"לית המכללה. במידה ויהיו חילוקי דעות ביחס למי מהסעיפים, הדבר יובא להכרעת נשיא, מנכ"לית ודקן המכללה. בכל שנה יימסר דיווח עדכני במעמד התכנסות ועדת מלגות.
  4. מעורבות חברתית
   הבקרה תיעשה באחריות משרד הדקן במסגרת היחידה למעורבות חברתית. הדקן ימנה את הגורם, שיוודא ביצוע מכסת השעות בפרויקט וידווח לדקן על מקרים בהם יש לבטל המלגה, עקב אי ביצוע המחויבות. הבקרה תיעשה על ידי קבלת דיווח שוטף בכתב, חתום ע"י אחראי ניהול הפרויקט לגבי מספר השעות, שבוצעו על ידי מקבל המלגה.
  5. מאגר מידע
   הדקן ינהל מאגר מידע, של כל מקבלי המלגות, סכומים, מקורות תורמים וסוגי תקציב ממנו ניתנה המלגה, לצורך מעקב ובקרה ולמניעת כפל מלגה. משרד הדקן יאגור מידע לגבי סטודנטים/יות הנזקקים למלגות, כולל נתוני מצב כלכלי.
  6. שמירת מידע
   מאגרי המידע יישמרו חסויים וחסומים לעיון ושימוש יתאפשר רק לאלה, שהוסמכו לכך על ידי המנכ"ל או הדקן. שמירת המידע ופרטי טפסי הבקשה יהיו בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות (חוק מאגרי המידע).
  7. קרן דקן
   תוקצה קרן בסך 75,000 ₪ לשנה, שתעמוד לרשות דקן הסטודנטים לחלוקה על פי שיקול דעתו. לכל החלטה יצורף תיק ובו פירוט המקרה והשיקולים לחלוקת המלגה. בנוסף, בסוף כל שנה אקדמית יועבר דו"ח, המרכז את סיכום ההחלטות במהלךהשנה החולפת. הדו"ח יועבר לנשיא, למנהל אגף כספים והתקשרויות ולמנכ"לית המכללה.
 8. וועדת מלגות

  וועדת המלגות הראשונה תתכנס כחודש לאחר סיום קבלת טופסי המלגה ולאחר מעבר על הטפסים, שהוגדרו כטפסים של שיקול דעת. במידה ויהיה תקציב לוועדה נוספת בסמסטר ב', תתכנס הוועדה לוועדה שנייה, כחודש לאחר תחילת סמסטר ב'.
  חברי הוועדה: דקן הסטודנטים יו"ר, סגנית הדקן, רכזת מלגות.
  מהות תפקידה וסמכותה של וועדת מלגות - בחינת בקשות הסטודנטים למלגת סיוע של הדקן. אישור או דחיית המלגות של דקן הסטודנטים על רקע סוציואקונומי על-פי הקריטריונים שנקבעו.
  לאחר אישור המלגות יופק פרוטוקול, שיכלול פירוט של השיקולים לקבלת ההחלטות. יצורף בנספח רשימת הסטודנטים המקבלים את המלגה. רשימת כל מבקשי המלגות עם ההערות האם יקבלו או יידחו ומדוע יידחו. פרוטוקול זה יהיה חתום ע"י יו"ר הוועדה ויישלח עותק לכל חבר בוועדה.

 9. ועדת ערעורים

  הוועדה תטפל בכל הערעורים, שיגיעו ע"י סטודנטים, שנדחתה בקשתם למלגה או שהיו רוצים לערער על סכום המלגה, שנתנה להם. בסמכות הוועדה לקבל החלטות, החורגות מהקריטריונים המקובלים. הרכב הוועדה: דקן הסטודנטים - יו"ר, נציג בי"ס להנדסאים, נציג אקדמיה, נציג כספים או רישום. קוורום הועדה הינו שלושה חברי ועדה.
  לאחר תקצור כל בקשות הערעור, יישלח לחברי הועדה הקובץ. כל אחד ותחום הלימודים שהוא שייך לו. בתוך שבוע יצטרכו חברי הוועדה להחזיר את החלטתם לגבי הערעור. סכום המלגה ייקבע על פי ממוצע בין ההמלצות.

להלן הקריטריונים לקבלת מלגת סיוע דקן

ניסוח הקריטריון בטופס מלגה ניקוד הערות
בודד/ה בארץ (למי שאינו עולה חדש) 50 לא נצבר עם עולה חדש
יתמות משני הורים - לסטודנטים עד גיל 27 40 סטודנט עד גיל 27
יתמות מאב / אם - לסטודנטים עד גיל 27 20 סטודנט עד גיל 27
מוכר ע"י רשויות הרווחה 10  
בוגר/ת פנימייה / כפר נוער 10 לא נצבר עם חייל בודד
בוגר/ת משפחת אומנה 10 לא נצבר עם חייל בודד
שירות צבאי / לאומי 10  
שירות מילואים של 14 יום ומעלה בשנה האחרונה 10  
בוגר/ת ביה"ס ששפת הלימוד אינה עברית 25  
עולה חדש/ה עד 10 שנים בארץ 25 10 נקודות אם 'בודד בארץ'. לא נצבר עם בוגר בי"ס שאינו עברית
אנגלית טרום בסיסית בשנה א' ללימודים 15 אקדמיה בלבד
בוגר/ת חינוך חרדי 10  
לימודים במכינה קדם אקדמית לפני לימודי התואר / הנדסאי 10  
הורה נכה 50% נכות ומעלה 15  
סטודנט/ית נכה 50% נכות ומעלה 20  
נפגע/ת פעולות איבה 20 לא נצבר עם % נכות
חד הורי/ת ובחזקתו/ה ילד/ה עד גיל 25 30  
חד הורי/ת המשלם/ת מזונות ואין בחזקתו/ה ילד/ה 10  
בן/בת זוג/משפחה לומד/ת בהיקף של חצי מערכת לפחות (לא בספיר) 15  
בן/בת זוג/משפחה לומד/ת במכללת ספיר בהיקף של חצי מערכת לפחות 30  
בן/בת זוג חייל/ת בסדיר 10  
פעיל/ה במעורבות חברתית בשנה זו 5  
עד 1,000 ש"ח 60 מחושב מהברוטו
1,001-1,500 ש"ח 50 מחושב מהברוטו
1,501-2,000 ש"ח 45 מחושב מהברוטו
2,001-2,500 ש"ח 40 מחושב מהברוטו
2501-3,000 ש"ח 30 מחושב מהברוטו
3,001-3,500 ש"ח 25 מחושב מהברוטו
3,501 ש"ח 0 מחושב מהברוטו
שיקול דעת דקן 5  
שיקול דעת דקן 10  
שיקול דעת דקן 15  
שיקול דעת דקן 20  
שיקול דעת דקן 25  
שיקול דעת דקן 30