Calendar (heb)

לוח שנה אקדמי
לוח השנה האקדמי - קובץ PDF להדפסה

לוח לשנת הלימודים תשע"ו 2015-2016
פתיחת שנת הלימודים תשע"ו יום א` ה' בחשוון תשע"ו 18.10.2015
חופשת חנוכה מבוטלת
סיום סמסטר סתיו יום ו` ה' בשבט תשע"ו 15.01.2016
תחילת בחינות סמסטר סתיו יום א` ז' בשבט תשע"ו 17.01.2016
פתיחת סמסטר אביב יום א' י"ב באדר א' תשע"ו 21.02.2016
חופשת תענית אסתר ופורים מיום ד'
עד יום ו' כולל
י"ג באדר ב' תשע"ו
ט"ו באדר ב' תשע"ו
23.03.2016
25.03.2016
חופשת פסח מיום א'
עד יום ו' כולל
ט' בניסן תשע"ו
כ"ב בניסן תשע"ו
17.04.2016
29.04.2016
חופשת יום הזיכרון לחללי צה"ל מיום ג'
עד יום ד' כולל
ב' באייר תשע"ו
ג' באייר תשע"ו
 10.05.2016
11.05.2016
חופשת יום העצמאות יום ה' ד' באייר תשע"ו 12.05.2016
חופשת חג השבועות מיום א'
עד יום ב' כולל
ו' בסיוון תשע"ו
ז' בסיוון תשע"ו
12.06.2016
13.06.2016
סיום סמסטר אביב יום ו' יא' בסיוון תשע"ו 17.06.2016
תחילת בחינות סמסטר אביב יום א' י"ג בסיוון תשע"ו 19.06.2016
פתיחת סמסטר קיץ יום ב' י"ט בתמוז תשע"ו 25.07.2016
חופשת ט` אב יום א' י' באב תשע"ו 14.08.2016
סיום סמסטר קיץ יום ו' כ' באלול תשע"ו 23.09.2016
תחילת בחינות סמסטר קיץ יום א' כ"ב באלול תשע"ו 25.09.2016
חופשת ראש השנה מיום א'
עד יום ד' כולל
כ"ט באלול תשע"ו
ג' בתשרי תשע"ז
02.10.2016
05.10.2016
חופשת יום הכיפורים מיום ג'
עד יום ד' כולל
ט' בתשרי תשע"ז
י' בתשרי תשע"ז
11.10.2016
12.10.2016
חופשת סוכות מיום ב'
עד יום ב' כולל
ט"ו בתשרי תשע"ז
כ"ב בתשרי תשע"ז
17.10.2016
24.10.2016
הערות:
סמסטר א' - 13 שבועות
סמסטר ב' - 15 שבועות (מספר מפגשים: א-14, ב-14, ג-14, ד-13, ה-13, ו-14)
סמסטר קיץ - 9 שבועות

סמסטר א'-  בוטל יום חופש בחנוכה
סמסטר ב'- חופשות החגים בסמסטר ב'  נקבעו כך שיהיה איזון במספר המפגשים בימות השבוע השונים, לכן נקבע יום חופש בערב יום הזיכרון לחללי צה"ל ונוסף יום חופש לאחר חג השבועות.

* יתכנו שינויים בלוח של תשע"ו

 

לוח לשנת הלימודים תשע"ז 2016-2017
פתיחת שנת הלימודים תשע"ז יום א', ה' בחשוון תשע"ז 06.11.2016
סיום סמסטר סתיו יום ו', ז' בשבט תשע"ז 03.02.2017
תחילת בחינות סמסטר סתיו יום א', ט' בשבט תשע"ז 05.02.2017
פתיחת סמסטר אביב יום א', ז' באדר תשע"ז 05.03.2017
חופשת תענית אסתר יום ה', י"א באדר  תשע"ז 09.03.2017
חופשת פורים יום א', י"ד באדר תשע"ז 12.03.2017
חופשת פסח

מיום ד', ט' בניסן תשע"ז
עד וכולל יום ב', כ"א בניסן תשע"ז

05.04.2017
עד 17.04.2017
חופשת יום הזיכרון לחללי צה"ל

יום א', ד' באייר תשע"ז בשעה 18:00
עד וכולל יום ב', ה' באייר תשע"ז

30.04.2017 (החל משעה 18:00)
עד 01.05.2017
חופשת יום העצמאות יום ג', ו' באייר תשע"ז 02.05.2017
חופשת חג השבועות

יום ג', ה' בסיוון תשע"ז
עד וכולל יום ד', ו' בסיוון תשע"ז

30.05.2017
עד 31.05.2017
סיום סמסטר אביב יום ה', כ"ח בסיון תשע"ז 22.06.2017
תחילת בחינות סמסטר אביב יום א', א' בתמוז תשע"ז 25.06.2017
פתיחת סמסטר קיץ יום ה', כ"ו בתמוז תשע"ז 20.07.2017
חופשת ט' אב יום ג', ט' באב תשע"ז 01.08.2017
סיום סמסטר קיץ יום ו', כ"ד באלול תשע"ז 15.09.2017
תחילת בחינות סמסטר קיץ יום א', כ"ו באלול תשע"ז 17.09.2017
חופשת ראש השנה

מיום ד', כ"ט באלול תשע"ז
עד וכולל יום ו', ב' בתשרי תשע"ח

20.09.2017
עד 22.09.2017
חופשת יום הכיפורים יום ו', ט' בתשרי תשע"ח 29.09.2017
חופשת סוכות

מיום ד', י"ד בתשרי תשע"ח
עד וכולל יום ה', כ"ב בתשרי תשע"ח

04.10.2017
עד 12.10.2017
פתיחת שנת הלימודים תשע"ח יום א' ב' בחשון תשע"ח 22.10.2017

הערות
סמסטר א'- 13  שבועות
סמסטר ב'- 16 שבועות (מספר מפגשים: א-13, ב-13, ג-13, ד-13, ה-13, ו-13)
סמסטר קיץ- 9 שבועות
סמסטר א'-  בוטל יום חופש בחנוכה
סמסטר ב'- לא ניתן לקבוע יום חופש במימונה (יום ג')
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה- הלימודים יסתיימו בשעה 19:00
תקופות בחינות קצרות במיוחד בין הסמסטרים!!!

* יתכנו שינויים בלוח של תשע"ז

 

לוח לשנת הלימודים תשע"ח 2017-2018
פתיחת שנת הלימודים תשע"ח יום א` ב' בחשוון תשע"ח 22.10.2017
סיום סמסטר סתיו יום ו` ג' בשבט תשע"ח 19.01.2018
תחילת בחינות סמסטר סתיו יום א` ה' בשבט תשע"ח 21.01.2018
פתיחת סמסטר אביב יום א' י' באדר תשע"ח 25.02.2018
חופשת תענית אסתר יום ד' י"ג באדר תשע"ח 28.02.2018
חופשת פורים מיום ה'
עד יום ו' כולל
י"ד באדר תשע"ח
ט"ו באדר תשע"ח
01.03.2018
02.03.2018
 
חופשת פסח מיום א'
עד יום ו' כולל
ט' בניסן תשע"ח
כ"א בניסן תשע"ח
25.03.2018
06.04.2018
חופשת יום הזיכרון לחללי צה"ל מיום ג'
עד יום ד' כולל
ב' באייר תשע"ח
ג' באייר תשע"ח
17.04.2018
18.04.2018
חופשת יום העצמאות יום ה' ד' באייר תשע"ח 19.04.2018
חופשת חג השבועות מיום א'
עד יום ב' כולל
ו' בסיוון תשע"ח
ז' בסיוון תשע"ח
20.05.2018
21.05.2018
סיום סמסטר אביב יום ו' ב' בתמוז תשע"ח 15.06.2018
תחילת בחינות סמסטר אביב יום א' ד' בסיוון תשע"ח 17.06.2018
פתיחת סמסטר קיץ יום ה' כ"ט בתמוז תשע"ח 12.07.2018
חופשת ט` אב יום א' י' באב תשע"ח 22.07.2018
סיום סמסטר קיץ יום ו' כ"ז באלול תשע"ח 07.09.2018
חופשת ראש השנה מיום א'
עד יום ג' כולל
כ"ט באלול תשע"ח
ב' בתשרי תשע"ט
09.09.2018
11.09.2018
תחילת בחינות סמסטר קיץ יום ה' ד' בתשרי תשע"ט 13.09.2018
חופשת יום הכיפורים מיום ג'
עד יום ד' כולל
ט' בתשרי תשע"ט
י' בתשרי תשע"ט
18.09.2018
19.09.2018
חופשת סוכות מיום א'
עד יום ב' כולל
י"ד בתשרי תשע"ט
כ"ב בתשרי תשע"ט
23.09.2018
01.10.2018
פתיחת שנת הלימודים תשע"ט יום א' י"ב בחשון תשע"ט 21.10.2018

הערות:
סמסטר א' - 13 שבועות
סמסטר ב' - 16 שבועות (מספר מפגשים: א-13, ב-14, ג-14, ד-12, ה-12, ו-13)
סמסטר קיץ - 9 שבועות
ערב יום הזכרון לשואה ולגבורה - יום ד', 11 באפריל 2018, הלימודים יסתיימו בשעה 19:00.