ארגון הסגל האקדמי

קישור לאתר ארגון הסגל האקדמי

קישור לאתר הסגל האקדמי

מבוא 

  • הארגון יפעל לפיתוחם האנושי והמקצועי של חבריו ושל יתר המועסקים במתחם, ולקידום רווחתם. חברי הארגון מחויבים לפיתוחם של המכללה האקדמית ספיר, קרית החינוך שער הנגב (להלן 'המתחם') ואזור שדרות בכלל. פיתוח הארגון והעצמת החברים מחייבים יוזמה עצמית של החברים, והינם מוגבלים בארגון בו החברים נסמכים רק על נציגים נבחרים או ממונים.
  • הארגון יחתור למעורבות מרבית של חבריו הן בעניינים הקשורים למקום העבודה והן בקשרי עבודה ושיתוף פעולה עם גורמים אחרים. על מנת לעודד את מעורבות החברים יפעל הארגון בצורה משתפת תוך שקיפות מרבית. 
  • הארגון ישתף פעולה ויגלה סולידריות עם גופים הקרובים אליו קירבה גיאוגרפית או קירבה מקצועית.
  • כאמצעי להבטחת חזונו, הארגון רואה עצמו כחלק אינטגרלי מארגון עובדים משותף לכלל המועסקים במתחם (להלן 'ארגון הגג'), והוא יפעל להקמת ארגון כזה ולפיתוחו. 

תפקידי הארגון מטרותיו וסמכויותיו 
א. לקדם את המכללה האקדמית ספיר כמוסד למחקר, לימוד והוראה אקדמיים. 
ב. לטפל ולקדם את ענייניהם המקצועיים של חברי הארגון הקשורים בעבודתם במכללה, וליצגם בפני מוסדות המכללה  וגופים אחרים, כגון מועצת ארגוני  הסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה ועד ראשי המכללות, ועד ראשי האוניברסיטאות, המועצה להשכלה גבוהה, הועדה לתכנון ותקצוב, ארגוני סטודנטים, גופים שונים העוסקים בחינוך, ארגונים דומים בארץ ובחו'ל ואיגודים בינלאומיים וארגון הגג של כלל המועסקים במתחם. 
ג. לייצג את חברי הארגון באמצעות מוסדותיו, ובין היתר בכל הקשור ל: 
  (1) תנאי העבודה, כגון: משכורת וזכויות סוציאליות, ותק, פיטורים, קידום, השתלמות ושבתון, תנאי מחקר וקריטריונים אחרים לתנאי ההעסקה. 
  (2) רווחת העובדים וקיומם הנאות של תנאי העבודה הקשורים לביצוע העבודה האקדמית וסביבתה. 
  (3) טיפול בהשגת הטבות והנחות לחברי הארגון אל מול גורמים מסחריים. 
  (4) יישום זכות ההתארגנות החופשית של הסגל האקדמי במכללת ספיר. 
ד. לטפח ולחזק את הקשרים בין חברי הארגון, ובינם לבין יתר המועסקים במתחם, למטרות מקצועיות וחברתיות. 
ה. להגדיר את חובות חברי הארגון ולסייע לחבריו במילוי חובות אלה. 
ו. לקדם את התארגנות כלל המועסקים במתחם. 
ז. לערוך פעולות הסברה לשם קידום האינטרסים של חברי הארגון. 
ח. סמכויות הארגון כוללות בין השאר, את הזכות להכריז על סכסוכי עבודה וביטולם ולהפעיל עיצומים, לרבות שביתות.