תכנית הלימודים

תכנית הלימודים
מבנה כללי
מסלול .M.A
מסלול .M.F.A
 
מבנה כללי
הלימודים לתואר שני ללא תזה מוצעים בשני מסלולים - מסלול עיוני MA ומסלול מעשי  MFA. שני המסלולים נבדלים במידת ההתמקצעות וסוג מטלת סיום התואר, אך בשניהם מוענק ידע תיאורטי רחב ומעמיק.
הלימודים כוללים קורסים משש קטגוריות:
קורסי מבוא
סמינרים עיוניים
סדנאות  עיוניות-מעשיות
מונוגרפיות וז'אנרים
לימודי שפה
מטלת סיום התואר
עבודות סמינריוניות
במסגרת קורסי החובה חובה על כל תלמיד להגיש סמינריון אחד. סמינריון עיוני יכול להיעשות באחד מבין קורסי החובה העיוניים. עבודה זו תהיה עיונית ותכלול סקירת ספרות ודיון על סוגיה תיאורטית שבחר הסטודנט באישור המרצה. היקף העבודה יהיה בהיקף של 7,000-10,000 מילים ויכיל לפחות 15 פריטים ביבליוגראפיים.
סדנאות עיוניות מעשיות
על הסטודנטים להגיש סרט באורך של 15 דקות או תסריט ותחקיר בהיקף של 30 עמודים, ובנוסף עליהם להגיש עבודה עיונית מחקרית המתייחסת לפרויקט בהיקף של 2500 מילה.
קורסים בהן מתקיימות בחינות
סטודנטים לתואר שני רשאים לגשת לבחינה למועד א' ו/או למועד ב'  הציון הסופי בבחינה הוא זה שיקבע לצורך ממוצע ציונים סופי.
פריסת הלימודים
הלימודים מתקיימים יומיים בשבוע בסמסטר א' ובסמסטר ב' במהלך שנתיים.
ניתן ללמוד את קורסי החובה ביום אחד בשבוע בלבד, לבחירת הסטודנט.
חזרה לראש הדף
 
מסלול .M.A
במסלול MA על הסטודנט לצבור 36 נק"ז -  28  נקודות זכות בקורסים עיוניים ו-8 נקודות זכות בלימודים מעשיים והגשת עבודת גמר מסכמת/בחינת גמר מסכמת.
4 קורסי מבוא 8 נק"ז
4 סמינרים עיוניים 16 נק"ז
2 סדנאות עיוניות-מעשיות 8נק"ז
2 קורסים מתחום מונוגרפיה וז'אנרים 4 נק"ז
עבודת גמר עיונית מסכמת / בחינת גמר מסכמת ללא נק"ז
2 קורסים בשפה ללא נק"ז
סה"כ לתואר 36 נק"ז
תנאי המעבר משנה א' ל- ב'

על הסטודנטים להגיע לציון משוקלל של 80 לפחות בתום שנה א'.
על הסטודנטים לעבור בהצלחה את כל קורסי המבוא ולהגיש פרויקט מעשי אחד לפחות בסדנה עיונית מעשית במסגרת השיעורים.
סטודנטים הנכשלים בקורסי המבוא חייבים לחזור עליהם בשנה העוקבת. במידה ונכשלו פעם נוספת באותו הקורס, יופסקו לימודיהם הפסקה אקדמית.

תנאי סיום הלימודים בתכנית, כולל הדרישות לצורך קבלת זכאות לתואר
מילוי כל חובות הקורסים וקבלת ציון משוקלל של 75 בכלל השיעורים ומטלת סיום התואר. משקלו של פרויקט הגמר העיוני - בחינה/עבודה 20% מהציון הסופי לתואר ומשקלו של פרויקט הגמר המעשי הוא 40% מהציון הסופי לתואר.
מטלת סיום התואר במסלול מעשי MFA
עבודת הגמר המסכמת במסלול המעשי MFA הינה הגשה של סרט עלילתי/תיעודי/נסיוני, באורך 50-30 דקות, או תחקיר ותסריט בהיקף של 70 עמודים סטנדרטים המקביל לסרט בן 70 דקות. פרויקט הגמר ילווה בעבודה עיונית מחקרית שתעסוק באחד ההיבטים של העבודה היצירתית בהיקף של 4,000 מילה. עבודת הגמר תיעשה במסגרת חונכות לפרויקט הגמר בשנה ב׳. ועדה של שלושה בוחנים יעניקו את הציון לפרויקט הגמר המעשי. הוועדה מורכבת מחונך, ראש התכנית לתואר שני ובוחן חיצוני.
 

 חישוב ציון סופי לתואר
60% - ציונים בקורסים
40% - ציון פרויקט הגמר המעשי

   
   
*תכנית הלימודים נתונה לשינויים בהתאם לשיקולי המחלקה.
חזרה לראש הדף
 
מסלול .M.F.A
במסלול MFA על הסטודנט לצבור 44 נק"ז-  (שנת הקדם איננה נכללת במכסת הנקודות לתואר)  20 נקודות זכות בקורסים עיוניים ו-24 נקודות זכות בלימודים מעשיים הכוללות הגשת פרויקט גמר מעשי.
פטורים יינתנו רק על סמך לימודים קודמים במחלקה לתואר שני בקולנוע במוסד אקדמי מוכר, ובהיקף מירבי של 20 נק"ז.
על כל הסטודנטים הלומדים בתכנית זו, חלה חובת השתתפות בשבוע הכנה מרוכז (שמתקיים במשך שבוע ימים לפני פתיחת שנת הלימודים האקדמית).בשבוע זה מועברות השתלמויות בנושאים של צילום, עריכה, נהלי הפקה וסדנאות בטיחות וגיהות בזמני הפקות.
4 קורסי מבוא 8 נק"ז
2 סמינרים עיוניים 8 נק"ז
2 סדנאות עיוניות-מעשיות 16 נק"ז
2 קורסים מתחום מונוגרפיה וז'אנרים 4 נק"ז
עבודת גמר מסכמת פרויקט גמר מעשי סרט או תסריט - חונכות אישית 8 נק"ז
2 קורסים בשפה ללא נק"ז
סה"כ לתואר 44 נק"ז
תנאי המעבר משנה א' ל- ב'
על הסטודנטים להגיע לציון משוקלל של 80 לפחות בתום שנה א'.
על הסטודנטים לעבור בהצלחה את כל קורסי המבוא ולהגיש פרויקט מעשי אחד לפחות בסדנא עיונית מעשית במסגרת השיעורים.
סטודנטים שנכשלו בקורסי המבוא חייבים לחזור עליהם בשנה העוקבת. במידה ונכשלו פעם נוספת באותו הקורס, יופסקו לימודיהם הפסקה אקדמית.
תנאי סיום הלימודים בתכנית, כולל הדרישות לצורך קבלת זכאות לתואר
מילוי כל חובות הקורסים וקבלת ציון משוקלל של 75 בכלל השיעורים ומטלת סיום התואר. משקלו של פרויקט הגמר העיוני- בחינה/עבודה 20% מהציון הסופי לתאר ומשקלו של פרויקט הגמר המעשי הוא 40% מהציון הסופי לתאר.
מטלת הסיום במסלול מעשי .M.F.A
-עבודת הגמר המסכמת במסלול המעשי MFA הינה הגשה של סרט עלילתי/תיעודי/נסיוני, באורך של 30-50 דקות,  או תחקיר ותסריט בהיקף של 70 עמודים סטנדרטים המקביל לסרט בן 70 דקות. פרויקט הגמר ילווה בעבודה עיונית מחקרית שתעסוק באחד ההיבטים של העבודה היצירתית ותוגש בהיקף של 4000 מילה.
עבודת הגמר תעשה במסגרת חונכות לפרויקט הגמר בשנה ב'.
ועדה של שלושה בוחנים יעניקו את הציון לפרויקט הגמר המעשי, הועדה מורכבת מחונך, ראש התכנית לתואר שני ובוחן חיצוני.
- חישוב ציון סופי לתואר: 60% - ציונים בקורסים
  40% - ציון פרויקט הגמר המעשי
חזרה לראש הדף
 
*תכנית הלימודים נתונה לשינויים בהתאם לשיקולי המחלקה.
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
7 + 5 =