תכנית לימודים וקורסים בתכנית לתואר שני במנהל ומדיניות ציבורית

שנה א'

סמסטר א'

סמסטר ב'

שם הקורס

נק"ז

שם הקורס

נק"ז

כלכלה ומדיניות ציבורית

2

כלכלה ומדיניות ציבורית

2

מבוא לניתוח ומדיניות ציבורית  (סדנא א')

2

מבוא לניתוח מדיניות (סדנא ב')

2

שיטות מחקר וניתוח א'

2

ניתוח פוליטי

2

תיאוריות במדיניות ציבורית

3

שיטות מחקר וניתוח ב'

2

 

 

מנהיגות ומדיניות ציבורית 

2

סה"כ

9

סה"כ

10

תרגיל מדיניות אינטגרטיבי (א') יתקיים בין סמסטר א' ל- ב' (1 נק"ז)

סה"כ שנה א' - 20 נק"ז

לימודי השלמה - לפי רקע קודם של התלמיד

 
 

שנה ב'

סמסטר א'

 

סמסטר ב'

 

שם הקורס

נק"ז

שם הקורס

נק"ז

סדנא מתקדמת בניתוח מדיניות (סדנא א')

2

סדנא מתקדמת בניתוח מדיניות (סדנא ב')

2

משפט ציבורי

2

לימודי בחירה

2

אתיקה ומדיניות ציבורית

2

לימודי בחירה

2

ניהול ציבורי

3

 

 

 

 

 

 

סה"כ

9

סה"כ

6

תרגיל מדיניות אינטגרטיבי (א') יתקיים בין סמסטר א' ל- ב' (1 נק"ז)

סה"כ שנה ב' - 16 נק"ז

 

תיאור הקורסים

כלכלה ומדיניות ציבורית (4 נק"ז)
הקורס יתמקד במנגנון השוק ובתיאוריה של כשלי שוק, ביסודות החשיבה הכלכלית ושימושיה בניתוח מדיניות ציבורית, וישאף להקנות לתלמידים את עיקרי החשיבה הכלכלית על שאלות ובעיות במדיניות ציבורית.

מבוא לניתוח מדיניות - סדנא א' וב'  (4 נק"ז)
הקורס יתמקד במושגי יסוד וגישות שונות לניתוח בעיות ציבוריות במציאות הישראלית. הסדנא תלווה מקרוב את התלמידים בשלבים השונים של ניתוח מדיניות: בחירת נושא; לימוד הסוגיה ואיסוף נתונים; הגדרת בעיה; ניסוח מטרת/ות ההתערבות; זיהוי, יצירה וניתוח של חלופות; ניסוח המלצות לפעולה; ו- הצגת העבודה בפני תלמידי התכנית.

מנהיגות ומדיניות ציבורית (2 נק"ז)
שאלת המנהיגות אינה שאלה טכנית של מיומנות, ניהול או עוצמה, אלא שאלה מהותית יותר הנוגעת לפוטנציאל האנושי להגות, ליצור ולפעול מחוץ לגבולות הידוע והבטוח. מי שבוחר לפרוץ ולחדש נוטל סיכון ולעתים משלם מחיר כבד. בעוד שתורות ניהול מתמקדות בתחזוק יעיל של הקיים, שאלת המנהיגות מתייחסת לתפר שבין הקיים לבין מה שיכול להיות, לחיים תחת צילן של דרישות חשובות אך סותרות – המשכיות מול שינוי, משמעת מול שבירת מוסכמות, השגת תוצאות מול לקיחת סיכונים. מטרת הקורס לתרום לפיתוח מיומנויות בין-אישיות בהקשר של ייזום והובלת שינויים במגזר הציבורי.

ניתוח פוליטי (2 נק"ז)
מטרת הקורס להקנות לתלמידים הבנה יסודית של התהליך הפוליטי במשטר דמוקרטי ושל קביעת מדיניות ציבורית בישראל כתהליך פוליטי. הקורס ינתח את דרכי עבודתם ופעולתם של המוסדות הפוליטיים האחראיים על עיצוב מדיניות ציבורית ויספק את הרקע הדרוש לבניית אסטרטגיות שינוי ולהערכת הבציעות הפוליטית של חלופות מדיניות.

סטטיסטיקה (2 נק"ז)

מטרת הקורס הינה להקנות ידע בסיסי, תיאורטי ויישומי בסטטיסטיקה תיאורית והסקה סטטיסטית. וזאת על מנת לעשות שימוש מושכל במדדים סטטיסטים, לחשבם ולפרש את משמעותם.

שיטות מחקר וניתוח (4 נק"ז)
הקורס נועד להקנות ידע במרכיבים הבסיסיים של ההליך המדעי ויתמקד בתיאוריות מדעיות, ניסוח שאלות והשערות מחקר, איסוף וניתוח נתונים, בעיות תוקף ומהימנות, ניתוח סיבתי ומערכי מחקר. מטרת הקורס היא רכישת כלים לקריאה ביקורתית ומושכלת של ממצאים ממחקרים אמפיריים ועריכת מחקר מדעי עצמאי הכולל גם כתיבה אקדמית.

תרגיל מדיניות אינטגרטיבי (2 נק"ז – 1 נק"ז בכל שנה)
הקורס מציע שלושה ימי למידה מרוכזים בסוגיה נבחרת – בשאלת מדיניות מרכזית המונחת על שולחנם של קובעי מדיניות בישראל. התרגיל יסתיים בסימולציה של קבלת החלטה בסוגיה. מטרות הקורס הן לייצר אינטגרציה בין מיומנויות הנרכשות במהלך הלימודים, ליישם את הידע בסוגית מדיניות בעלת חשיבות עכשווית, להעריך את הקשיים המקופלים בתהליכי קבלת החלטות לחוות את הדרישות המוצבות בתהליכי קבלת החלטות תחת תנאים של מגבלות זמן, משאבים, מקורות וידע, ובניית קהילה לומדת מן הסטודנטים בתוכנית התואר השני באמצעות לימוד חוויתי של הסוגיה.

תיאוריות במדיניות ציבורית (3 נק"ז)
הקורס עוסק בשאלות: מה היא מדיניות ציבורית? מי הם השחקנים השותפים לתהליכי עיצוב מדיניות ציבורית? מה משפיע על עיצוב המדיניות הציבורית ותוצריה? מטרתו לחשוף את התלמידים לגישות העיקריות להבנת מדיניות ציבורית ולקדם את ההכרות של מנתחי מדיניות עם הזירה בה הם פועלים. הקורס דן בתיאוריות המרכזיות המשמשות בחקר מדיניות ציבורית בהן בין היתר: תיאורית הקואליציות המסנגרות (ACF), מושג המשילות Governance , התיאוריה המוסדית ותיאורית הבחירה הציבורית (Public Choice). הקורס משלב הסתכלות תיאורטית רחבה עם ניתוח דוגמאות ודיונים בהקשר הישראלי והבינלאומי.

 

שנה ב' - סה"כ לימודי ליבה חובה: 12 נק"ז

סדנא מתקדמת בניתוח מדיניות א'+ב' (4 נק"ז)
במסגרת סדנא זו ייכתב פרויקט הסיום - נייר המנתח מדיניות קיימת או הצעה למדיניות. סדנא זו תעניק לתלמידים מגוון הזדמנויות לשכלל את יכולתם לנתח מדיניות, לעבוד עם עמיתים, ולהציג את ממצאיהם. לצורך זה, במסגרת הסדנא יתקיים 'סטודיו מדיניות' בו ילמדו התלמידים להציג את פירות עבודתם בריאיון טלוויזיוני ובפני קהל.

אתיקה ומדיניות ציבורית (2) נק"ז
אנשים המופקדים על מערכות ציבוריות צריכים לנהוג ביושר ובהוגנות. אנשים המופקדים על מערכות ציבוריות צריכים לקבל החלטות הרות גורל בזמן אמת. שתי הקביעות הללו נכונות כשלעצמן, אולם לא תמיד הן מתיישבות האחת עם רעותה. כיצד יש להכריע בדילמה שבה כל אחת מן החלופות גורמת לפגיעה בנורמות של צדק ומוסר? האם חלים על מנהיג ציבור כללים מוסריים? באיזה מובן עליו 'ללכלך את ידיו' ומהן ההשלכות של לכלוך כזה? בקורס נבחן את השאלות הללו תוך עיון בסוגיות מוסריות כלליות ומתוך התייחסות לשורה של מקרי מבחן קונקרטיים: האם מותר למקבל ההחלטות לשקר? ממי ומתי מותר לו לשמור סוד? האם הוא חייב במדיניות של אפליה מתקנת? מה בין תפקודו כאדם פרטי לתפקודו כמוביל מדיניות? לאילו דילמות של נאמנות הוא נחשף וכיצד עליו לפתור אותן? נדון בשאלות הללו הן כשלעצמן, הן כדי לגבש אני מאמין מקצועי ומוסרי אצל כל אחד מן הלומדים.

משפט ציבורי (2 נק"ז)
מטרת הקורס להקנות לתלמידים הכרה בסיסית של השיטה המשפטית ומוסדות השלטון והמשפט הנהוגים בישראל ושל הכללים החוקתיים, החוקיים והרגולטוריים המנחים את פעולות רשויות המדינה בישראל.

ניהול ציבורי (3 נק"ז)
לימוד הגישות והתמורות הרווחות בשירות הציבורי בהשראת ה'ניהול הציבורי החדש' (New Public Management). ניתוח ביקורתי של האתגרים, הדילמות, וההזדמנויות הניצבים בפני מנהלים במגזר הציבורי אל מול גישות אלה. הדגשת תפקידיו הייחודיים של המגזר הציבורי והסביבה הפוליטית-דמוקרטית בה הוא נדרש למלא את ייעודו.

לימודי בחירה 4 נק"ז

*התכנית נתונה לשינויים בהתאם לשיקולי המחלקה

 

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
8 + 1 =