רציונל התכנית לתואר שני בניהול ופיתוח המשאב האנושי, מטרות ויעדים

מטרות התכנית
א. להכשיר ולפתח פרופסיונליים בתחום ניהול ופיתוח המשאב האנושי, שהנם בעלי תפיסה הוליסטית, חשיבה ביקורתית ומכוונות למידה. הכשרה זו תאפשר ללומדים לזהות בעיות ולהציע מענה ופרקטיקות עדכניות המבוססות אקדמית וראייתית. לכן, דגש מיוחד מושם על החשיבות שבשילוב בין המחקר האקדמי לבין הפרקטיקות והצרכים הארגוניים, וצמצום פערים קיימים בין האקדמיה לשדה, באופן מושכל ומבוסס על ממצאים שמניב המחקר המדעי,  כפי שמוצע בספרות המקצועית העדכנית.
ב. להכשיר את הסטודנטים להיות ל-Evidence based human resource practitioners, בכך שהם יפתחו חשיבה ביקורתית, המעודדת ערעור על סכמות קיימות, יצירת סכמות חדשות ומכוונות ללמידה מתמשכת שתביא לפיתוח ולשמור משאב אנושי איכותי ובכך יסייעו לארגון לעמוד ביעדיו ולהגדיל את ערכו בסביבה בה הוא פועל.
ג. להקנות בסיס ידע אקדמי-מדעי נרחב לצד ידע יישומי ופראקטי מנקודת מבט משותפת וגם ייחודית של מנהלי משאבי אנוש ויועצים ארגוניים, העוסקים בפיתוח וטיפוח המשאב האנושי בארגונים. ידע זה מהווה את הבסיס לפיתוח יכולת לניתוח ובחירת התערבויות, והטמעתן המגובות בראיות וכאלה המקדמות תהליכים ותוצאות.
ד. פיתוח יכולת החשיבה המערכתית של ניהול המשאב האנושי בארגון. החשיפה לידע התיאורטי והיישומי המשותף והייחודי של מנהל משאבי האנוש והיועץ הארגוני מאפשר למומחים לראות את התמונה השלמה בארגון, ותחדד את החשיבות של שיתוף הפעולה הדרוש לזיהוי, תכנון, בחירה, הטמעה וליווי של תהליכי שינוי ופיתוח ארגוניים. שותפות מקצועית זו בין מנהל משאבי האנוש לבין היועץ הארגוני נחוצה על מנת לסייע לארגון לעמוד ביעדיו ולשגשג לאורך זמן. זיהוי המשותף לשני בעלי התפקידים כמו גם זיהוי תחומי הידע והפעילויות הייחודיות של כל אחד מהם יאפשר למוסמכי התכנית ראייה הוליסטית של פיתוח הון אנושי והובלה ארגונית. צורך זה הוא קריטי בארגונים בימינו לאור השינויים המאפיינים את הסביבה הדינאמית בה ארגונים פועלים, ובהינתן רמות אי-הוודאות הגבוהות המאפיינות את סביבת העבודה בכלל.

מבנה הלימודים הייחודי לתכנית במכללת ספיר
שנה א' - לימודי חובה משותפים לכלל הסטודנטים לשם הקניית הידע התיאורטי המשותף הנדרש לעוסקים בניהול המשאב האנושי, קרי, למנהל משאבי אנוש וליועץ הפנים-ארגוני. במהלך שנת לימודים זו ירכשו הסטודנטים בסיס רחב של ידע תיאורטי, כלים מתודולוגיים ומיומנויות איסוף נתונים בארגון, עיבוד נתונים, זיהוי הבעיות העולות מהנתונים, בחירה והמלצה על התערבויות הולמות, ועל בסיס כל אלה – כתיבת דו"ח מקצועי מפורט ומסכם בעבור הלקוח הארגוני (דירקטוריון, מנכ"ל, מנהל, וכד').  
שנה ב' - בחירת התמחות: "ניהול משאבי אנוש" או "ייעוץ ופיתוח פנים-ארגוני". במסגרת ההתמחות, נתמקד בפיתוח החשיבה הביקורתית ביחס לתפקידים הייחודיים של מנהל משאבי אנוש ו/או היועץ הארגוני ונעמוד על פיתוח מיומנויות קריטיות לכל אחד מבעלי התפקידים.

  • ההתמחות בניהול משאבי אנוש (HRM) בהתמחות זו יעסקו הסטודנטים בסוגיית תפקידו האסטרטגי של מנהל משאבי האנוש בארגון, ובאופן בו ניתן לרתום את תהליכי משאבי האנוש המסורתיים לטובת הטמעת תהליכים אסטרטגיים לפיתוח שינוי ארגוני. המטרה היא להכשיר מנהלי משאבי אנוש מעולים, בעלי ידע עדכני, להובלה של תהליכים ויישום של פרקטיקות מתקדמות שיסייעו לפיתוח והגדלת הערך של המשאב האנושי כחלק מהאסטרטגיה העסקית-ארגונית. בהתמחות בניהול משאבי אנוש יושם דגש מיוחד להבנת עומק של תהליכי גיוס, מיון, השמה, שימור, קידום ופיתוח של עובדים, וגם תינתן התייחסות מעמיקה  לסוגיות עקרוניות בשווקי העבודה כגון מבנה השכר והפנסיה בישראל, בסיס ידע חיוני בעבודתו של מנהל משאבי אנוש.
  • התמחות בייעוץ ופיתוח פנים-ארגוני (Intra-Organizational Consulting and Development) בהתמחות זו נעמיק את הלמידה במכלול התהליכים הכלולים בהובלה של שינוי ופיתוח ארגוני, כמו גם פיתוח מיומנויות ייעוציות.  מטרת התוכנית היא להכשיר את הסטודנטים לתפקידי ייעוץ,  ניהול ופיתוח ארגוני. במרכז ההתמחות יושם דגש על האופן בו ניתן לשנות את הסכמה הניהולית הריאקטיבית לסכמה ניהולית פרואקטיבית המעודדת יצירת חזון, קביעת יעדים, חדשנות, והנעת עובדים לתרום ממיטב זמנם ומרצם למען קידום המטרות הארגוניות. נתייחס למורכבות תפקידו ועבודתו של היועץ הארגוני וכן לאתגרים הרבים העומדים בפניו במפגשים עם בעלי התפקידים ועובדים בארגון בכל השלבים של שינוי ופיתוח ארגוני. הסטודנטים ישיגו הבנה ביחס לאופנים שבהם היועץ יכול לסייע לארגון להגיע אל יעדיו בהתחשב בסביבה בה הוא פועל, תוך התנהלות מקצועית ואתית. דגש מיוחד יושם על פיתוח מיומנויות בין-אישיות במפגש הייעוצי, כמו גם סדנה להקניית מיומנויות מסייעות ליועץ הארגוני. תכנים מרכזיים בהתמחות כוללים: התייחסות מעמיקה להבנת סוגי התערבויות שונות הכרוכות בייעוץ ופיתוח ארגוני ברמה אסטרטגית, קבוצתית, בין-אישית ואישית. דגש מיוחד יושם על קיום והובלה של תהליכי הייעוץ והפיתוח הארגוני בארגונים השייכים למגזר השלישי (עם מבט אל המגזר הרביעי), וכן לאור היקפו הכמותי המרשים בישראל  , ובפריפריה בפרט. כמו כן, יושם דגש על פיתוח מיומנויות ייעוציות במהלך סמסטר א' של שנת ההתמחות במסלול זה וסדנה להמשגה ותרגול מיומנויות והתערבויות בעבודה ייעוצית בסמסטר ב' במהלך שנת ההתמחות.

במהלך השנה השנייה ללימודי התואר השני, כל הסטודנטים (בשתי ההתמחויות) יידרשו להשתתף בפרקטיקום/פרויקט שנתי מסכם

בתחילת שנת הלימודים השנייה יצוותו הסטודנטים ליחידה ארגונית ויידרשו להתמודד עם סוגיות שהלקוח הארגוני יעלה בפניהם. כחלק מתהליך הפרקטיקום ילמדו הסטודנטים לאסוף נתונים, לזהות ולנתח את הבעיה הארגונית, לבחון חלופות לפתרון הבעיה, להציע תכנית התערבות לשם פתרונה, ולפתח מדדים להערכת תרומת התכנית לתפקוד הארגון. בנוסף, ילמדו הסטודנטים כיצד להציג בפועל בפני הלקוח הארגוני דו"ח מסכם. כל זאת - בהנחייתו ובאישורו של המנחה האקדמי המלווה באופן סדיר את הפרקטיקום.

במהלך השנה במסגרת קורס הפרקטיקום, יתקיימו מפגשים משותפים לכלל הסטודנטים בשתי ההתמחויות. מפגשים אלה יספקו תשתית תיאורטית והבנה מעשית אודות סוגיות יסוד בעבודתם של מנהלי מש"א ויועצים ארגוניים, ביניהן: התמודדות עם תהליכי כניסה לארגון, אבחון, ניתוח נתונים ויצירת תכנית עבודה מובנית הכוללת המלצות לקיומם של תהליכי שינוי והתערבויות, דרכים ליישומם, הטמעתם והערכתם. כמו כן, וכחלק מתוצרי הפרקטיקום, כל סטודנט יגיש דו"ח ארגוני הכולל סקירה ספרותית, זיהוי הבעיות, אופן בדיקתם (מערך מחקר), ממצאים, דיון והמלצות.

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
2 + 1 =