תנאי קבלה לתכנית הדו-חוגית במוזיקה ותרבות - יצירה והפקה

** תנאי הקבלה תקפים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה. מומלץ להתעדכן בפרסומים אודות תנאי הקבלה  בסמוך למועד ההרשמה.

 • תעודת בגרות מלאה בציון ממוצע 80 ומעלה. מועמדים מעל גיל 30, חסרי תעודת בגרות חייבים במכינה שלושים פלוס (180 ש"ש)
 • 4 יח"ל באנגלית בציון 70 ומעלה
 • עמידה במבחן התאמה שיימסר לנרשמים על-ידי מזכירות בית הספר. מבחן התאמה ישלח אך ורק למי שעומד בתנאי הקבלה הנ"ל
 • לאחר הגשת מבחני ההתאמה יזומנו המועמדים לראיון אישי עם ועדת קבלה
 • הצגת ציון מבחן אמי"ר או ציון פסיכומטרי לסיווג רמת האנגלית עד תחילת שנת הלימודים
 • הצגת תיק עבודות, כפי שיפורט על ידי מזכירות ביה"ס לאמנויות הקול והמסך.

ועדת חריגים

 • מועמדים שאינם עומדים בנתוני הבגרות המצוינים לעיל, מתבקשים לצרף לטופס ההרשמה מכתב המפרט את בקשתם, והסיבות שבגינן הם מבקשים להירשם ללימודים בתכנית. לא יטופלו בקשות חריגים ללא מילוי טופס הרשמה כנדרש. מועמדים שאינם עומדים בתנאי הבגרות לא יזומנו לראיון באופן אוטומטי. לא ניתן להגיש בקשה חריגה אם המועמד חסר תעודת בגרות או חסר סיום מכינת 30+ או נידרש להשלמת יותר ממקצוע אחד.
 • במקרים חריגים תישקל קבלה על תנאי, כגון: השלמת בגרות (לא יותר ממקצוע אחד ולא באנגלית) עד תום שנת הלימודים הראשונה וכו'.
 • מועמדים בעלי ממוצע בגרות נמוך מהנדרש (לא פחות מממוצע 75) יתקבלו על תנאי ויידרשו להציג ממוצע 80 בקורסים העיוניים בתום שנה א'.
 • לא יתקבלו מועמדים שחסרה להם יותר מבגרות אחת
 • כל קבלה חריגה חייבת אישורה של יו"ר ו. קבלה

כללי

 • ההחלטה על קבלה או דחייה נקבעת על בסיס נתוני המועמד ביחס לקבוצת המועמדים שפונה באותה שנה.
 • מועמדים שנדחו בשנים קודמות יכולים להציג מועמדות פעם נוספת, רצוי תוך שיפור הנתונים.
 • דיוני ועדת הקבלה חסויים והחלטותיה סופיות.