תקנון לימודים בבית הספר לאמנויות הקול והמסך

א - כללי

 1. הנהלים בחוג כפופים לתקנון המכללה המוצג באתר אינטרנט של המוסד.

ב - משמעת

 1. הפרות משמעת יועברו לטיפולה של ועדת המשמעת של המכללה.
 2. ועדת ההוראה של החוג איננה מוסמכת לשפוט בעיות משמעתיות. 

ג - ציונים

 1. מרצים חייבים לבדוק מבחנים, להעביר את הציונים ולהחזיר את המחברות עד עשרה ימים לאחר קיום המבחן או הגשת עבודת הבית, ובכל מקרה עד ארבעה ימים לפני קיום מועד ב', בכדי לאפשר חשיפת המחברות לתלמידים לפני מועדי ב'. הכלל תקף גם ביחס למועדי ב'.
 2. המרצים נדרשים לבדוק מבחנים תוך שמירת עילום שם הנבחן. כשהציון בקורס משוקלל, יש לפרסם את הציון במבחן ואת הציון הסופי בנפרד. מרצים המאחרים במסירת ציונים יועברו לטיפול המנהל האקדמי של המכללה.
 3. הציון הקובע הוא המתפרסם על גבי לוח המודעות. האחריות לרישום הציון המדויק על גבי טופס בדיקת מבחן חלה על המרצים, שיאשרו את הציונים בחתימתם. אין למרצים סמכות לתקן ציון שגוי על גבי הלוחות אלא בנוהל תקין של שינוי ציון.
 4. הציונים הסופיים של תלמידי שנה ג' חייבים להימסר לפני התאריך הקובע לסיכום תואר, הוא 31/12. יש להשפיע על תלמידים לסיים את חובותיהם במועד. תלמיד שסגירת התואר מתעכבת, נאלץ לשלם שכר לימוד נוסף.
 5. המרצים ו/או ועדת ההוראה אינם מוסמכים לקבוע מועד ג' אלא על פי הכללים המפורטים בתקנון. פניות חריגות יועברו למזכירות האקדמית של המכללה.
 6. ציון 'עובר' בכל הקורסים במכללה: 56 

ד - מבחנים ומועדי הגשה של חובות לימודיות

 1. מבחן בית יוגש למזכירות עד 72 שעות מקבלת השאלון, בעילום שם, על מחברת מבחן תקנית. יש לערוך מועד ב' ולקבוע מראש את התאריך. אין מתכונת אחרת של מבחן בית או בחינת בית.
 2. מועדי ההגשה של עבודות סיום בקורסים השונים ייקבעו על ידי המרצים כך שיאפשרו תהליך תקין של אישור מעבר לשנה ב' ב-15/8 או סיכום תואר עד 31/12.
 3. העבודות יוגשו למזכירות בהדפסה ובשני העתקים. התלמיד ישמור העתק אחד חתום על ידי המזכירות למקרה של אבדן המקור.
 4. פרו'סמינר הנלמד בסמסטר השני של שנה ב', יוגש בהדפסה למזכירות עד תאריך 30/9 באותה שנה. התלמיד ישמור העתק אחד חתום על-ידי המזכירות למקרה של אבדן המקור.
 5. סמינר שנתי הנלמד בשנה ג', יוגש בהדפסה למזכירות עד 30/10 באותה שנה. התלמיד ישמור העתק אחד חתום על ידי המזכירות למקרה של אבדן המקור. המרצים נדרשים להעביר ציון לפני ה-31/12 באותה שנה, כדי לאפשר סיכום תואר על פי הנוהל.
 6. תלמידים המתקבלים לשנה א' חייבים להציג אישור פטור מאנגלית ברמה 'בינונית' בתחילת שנת הלימודים. המכללה מקיימת קורסי קיץ ומועדי מבחן 'אמיר' כדי לאפשר זאת. תלמידים ידרשו להשיג פטור מאנגלית עד תום שנה ב' כמפורט בתקנון המכללה.

ה - תנאי מעבר לשנה ב'

 1. התלמיד נדרש להגיע לממוצע 75 בקורסים עיוניים וממוצע 75 בקורסים מעשיים, מחושבים בנפרד, לא כולל קורסים במסגרת חטיבה מחוץ לחוג ו/או קורסים כלליים.
 2. יתאפשר מעבר לשנה ב' עם קורס אחד 'נכשל' בלבד, אם השיג ממוצע 75 בקורסים האחרים כמפורט בסעיף הקודם, אבל:
 3. יתאפשר מעבר לשנה שנייה אם נכשל התלמיד באחד הסמסטרים של הקורסים: 'תולדות הקולנוע' ו'תיאוריות קולנועיות' או ב'מבע קולנועי', רק אם הגיע לציון ממוצע 80 לפחות בקורסים העיוניים של שנה א'.
 4. תלמיד שהתקבל לשנה שנייה עם קורס 'נכשל',יידרש לחזור על הקורס או ללמוד קורס אחר שקול על פי החלטת היועץ האקדמי.
 5. לא יתקבל תלמיד לקורסים בשנה שלישית אם גורר ציון 'נכשל' משנים קודמות.
 6. ועדת ההוראה תאשר את רשימת העוברים לשנה ב' עד ה-15/8. הועדה תדון בערעורים ופניות חריגות עד ה-30/9.

ו - נוהל השאלת ציוד הפקה ממחסן הציוד

 1. השאלת ציוד הפקה לסטודנטים בבית הספר לאמנות הקולנוע וטלוויזיה ובמסלול הנדסאי קולנוע וטלוויזיה תתבצע בהתאם להוראות הנוהל המפורט להלן:
 2. ציוד ההפקה הינו ציוד יקר ביותר, ומיועד לשמש את כל הסטודנטים בכל השנים הן לצורך תרגילים והן לצורך הפקות. לכן חשוב מאוד לשמור על ציוד ההפקה, להשתמש בו בהתאם להוראות ולשמור על כללי העבודה הנרכשים במסגרת הלימודים.
 3. ציוד ההפקה ישמש את הסטודנטים אך ורק למטרות שנקבעות על ידי בית הספר ונגזרות מתכנית הלימודים.
 4. כל סטודנט בשנה א' יחתום על 'כתב התחייבות בנוגע לשאילת ציוד', בנוסח המצורף כנספח 'א' לנוהל זה. החתימה על כתב ההתחייבות היא תנאי מוקדם לקבל תעודת 'מורשה הוצאת ציוד'.
 5. על הסטודנטים לקרוא היטב את הוראות כתב ההתחייבות קודם החתימה עליו, ולהקפיד לפעול בהתאם לכל ההוראות המפורטות בו.
 6. כל הסטודנטים נדרשים להציג בפני המחסנאי תעודת 'מורשה הוצאת ציוד' , אשר ניתנת להם בשבוע הכנה וזאת על סמך עמידה במבחן מעשי בתפעול ציוד צילום.
 7. תיאום הזמנת ציוד הפקה, יעשה מול רכז ההפקות. רכז ההפקות ירכז את כל ההזמנות של הסטודנטים מרכזי הכיתות, ויעביר למחסנאי רשימה מסודרת של ציוד הפקה ושל החלוקה לסטודנטים.
 8. בזמן השאלת הציוד, יחתום הסטודנט על 'טופס השאלת ציוד' ובו פירוט הציוד שהושאל לו. הסטודנט השואל את הציוד, אחראי לבדוק מצאי מול רשימת הציוד שקיבל מהמחסנאי וכן לבדוק תקינותו של הציוד מיד עם קבלתו טרם עזיבת את המחסן. במידה והסטודנט יזהה תקלה/פגם בציוד יבקש מיד להחליפו בציוד תקין. במידה והסטודנט מוכן להשתמש בציוד למרות התקלה/הפגם שקיים בו, או חייב לציינם בטופס שאילת ציוד ולהחתים את המחסנאי לאישור קיום התקלה/הפגם בציוד.
 9. העברת ציוד הפקה בין הסטודנטים, תעשה בתיאום מראש מול רכז ההפקות בלבד. על סטודנט המעביר את הציוד מוטלת האחריות להחתים את הסטודנט הבא אחריו על 'טופס השאלת ציוד', שהינו אסמכתא להעברת הציוד.
 10. על הסטודנט המקבל את הציוד מוטלת האחריות לבדוק את הציוד אותו הוא מקבל. בעת החזרת הציוד למחסן , יצטרך הסטודנט אליו הועבר הציוד להציג את 'טופס השאלת הציוד' המקורי בו מופיע שמו וחתימתו.
 11. שימו לב: סטודנט שיעביר ציוד לסטודנט אחר ולא ידאג להחתים אותו על 'טופס השאלת ציוד' ימשיך להיות אחראי לציוד, ולא יוכל לטעון שהעביר את הציוד.
 12. בעת החזרת ציוד למחסן, המחסנאי יאשר בחתימתו שכל הציוד חזר למחסן שלם ותקין. במידה ונמצא ליקוי בציוד שהוחזר, חייב הסטודנט לדווח למחסנאי על כך על גבי טופס 'דווח על תקלות'.
 13. במקרה של אובדן בציוד הפקה או במקרה של נזק אשר נובע מרשלנות או מתפעול לא נכון, יחויב הסטודנט לפצות את המכללה בהתאם להוראות כתב ההתחייבות עליו חתם, וכן יתקיים נגדו הליך בפני וועדת המשמעת, ויתכן ויוטלו עליו עונשים משמעתיים.
 14. בגין החזרת נורות שרופות למחסן, יוטל על הסטודנט קנס, לפי תעריף שיפורסם במחסן.
 15. בגין איחור בהחזרת הציוד, ללא אישור מראש, יוטל על הסטודנט קנס לפי תעריף שיפורסם במחסן.
 16. סטודנט שיחויב בתשלומים כאמור בסעיפים 9, 10 ו-11 לעיל ולא יפרע את חובו, יחסם במערכת מנהל התלמידים ולא יהיה רשאי לשאול ציוד הפקה או לקבל שירותים מבית הספר או מהמכללה, בכלל זה הקלדת מערכת, השאלת ספרים, זכאות לתואר וכיו'ב, עד להסדרת התשלום.
 17. שעות הקבלה במחסן הציוד יפורסמו בלוח המודעות ועל חלון המחסן, אנא הקפידו על שעות אלה.
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
6 + 3 =