תנאי קבלה לבית הספר לאמנויות הקול והמסך

** עדכון לתנאי הקבלה התקף החל מתאריך 15.3.20 ועד לתאריך 30.4.20

ראיון הקבלה יהיה ראיון מקוון

** תנאי הקבלה תקפים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה. מומלץ להתעדכן בפרסומים אודות תנאי הקבלה; בסמוך למועד ההרשמה.

תנאי קבלה לביה"ס לאמנויות הקול והמסך

 • תעודת בגרות מלאה בציון ממוצע 80 ומעלה.מועמדים מעל גיל 30, חסרי תעודת בגרות חייבים במכינה שלושים פלוס (180 ש"ש)
 • 4 יח"ל באנגלית בציון 70 ומעלה
 • עמידה במבחן התאמה שיימסר לנרשמים על-ידי מזכירות בית הספר. מבחן התאמה ישלח אך ורק למי שעומד בתנאי הקבלה הנ"ל
 • לאחר הגשת מבחני ההתאמה יזומנו המועמדים לראיון אישי עם ועדת קבלה
 • הצגת ציון מבחן אמי"ר או ציון פסיכומטרי לסיווג רמת האנגלית עד תחילת שנת הלימודים
 • מועמדים למסלול אנימציה ולמסלול מוזיקה וסאונד לקולנוע יידרשו להציג תיק עבודות, כפי שיפורט על ידי מזכירות בית הספר.
 • מועמדים למסלול טלוויזיה ולמסלול קולנוע יתבקשו להציג בראיון מספר תמונות אותן יצלמו בהתאם להנחיות שיפורטו על ידי מזכירות בית הספר.
 • מועמדים שנתוני הקבלה שלהם אינם עומדים בדרישות המפורטות לעיל או שברשותם תעודות על לימודים קודמים, יוכלו להגיש בקשה מנומקת בכתב לקבלה חריגה.  מבין הפונים יזומנו המתאימים לראיון קבלה.
  מספר המתקבלים החריגים לא יעלה על 10% מכלל המתקבלים בכל שנה על פי הנחיות מלג.

ועדת חריגים

 • מועמדים שאינם עומדים בנתוני הבגרות המצוינים לעיל, מתבקשים לצרף לטופס ההרשמה מכתב המפרט את בקשתם, והסיבות שבגינן הם מבקשים להירשם ללימודים בבית הספר. לא יטופלו בקשות חריגים ללא מילוי טופס הרשמה כנדרש. מועמדים שאינם עומדים בתנאי הבגרות לא יזומנו לראיון באופן אוטומטי.לא ניתן להגיש בקשה חריגה אם המועמד חסר תעודת בגרות או חסר סיום מכינת 30+ או נידרש להשלמת יותר ממקצוע אחד.
 • במקרים חריגים תישקל קבלה על תנאי, כגון: השלמת בגרות (לא יותר ממקצוע אחד ולא באנגלית) עד תום שנת הלימודים הראשונה וכו'.
 • מועמדים בעלי ממוצע בגרות נמוך מהנדרש (לא פחות מממוצע 75) יתקבלו על תנאי ויידרשו להציג ממוצע 80 בקורסים העיוניים בתום שנה א'.
 • לא יתקבלו מועמדים שחסרה להם יותר מבגרות אחת
 • כל קבלה חריגה חייבת אישורה של יו"ר ו. קבלה

כללי

* ההחלטה על קבלה או דחייה נקבעת על בסיס נתוני המועמד ביחס לקבוצת המועמדים שפונה באותה שנה.

* מועמדים שנדחו בשנים קודמות יכולים להציג מועמדות פעם נוספת, רצוי תוך שיפור הנתונים.

* דיוני ועדת הקבלה חסויים והחלטותיה סופיות.

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 1 =