הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים

 

בוגרי המגמה לאדריכלות במכללת ספיר מתכננים פרוייקטים רבים במרחב הכפרי, עוסקים בתכנון בתי מגורים, משרדים ועסקים וכעובדים במחלקות ההנדסה ברשויות השונות. תרומת בוגרי המגמה לשינוי פני הסביבה הבנויה בנגב בכלל ובמרחב הכפרי בפרט ניכרת. רוב פרויקטי הגמר של התלמידים עוסקים במחקר ובתכנון מבני ציבור במרחב הכפרי. פרויקטים אלו מהווים בסיס לשיתופי פעולה ויוזמות עתידיות. המגמה לאדריכלות עורכת מידי פעם תחרויות תכנון בשיתוף עם גופים ומוסדות מהמרחב הכפרי.

קישור לעיון באתר המגמה לאדריכלות ועיצוב פנים

תנאי קבלה

אחת מן האפשרויות הבאות:

- ציון עובר (55 ומעלה) בבחינות הבגרות במקצועות הבאים:
מתמטיקה - ברמה של 3 יחידות לפחות. יתקבל גם ציון סופי 50 ברמה של 4 או 5 יחידות בגרות.
אנגלית - ברמה של 3 יחידות לפחות. יתקבל גם ציון סופי 50 ברמה של 4 או 5 יחידות בגרות.
מקצועות העברית (אחד מהבאים: חיבור, ספרות, לשון או הבעה) - ברמה של 2 יחידות בגרות לפחות. יתקבלו גם שני מקצועות ברמה של 1 יחידה כל אחד.

- תעודת בגרות מלאה.
- מועמד שיתחיל את הלימודים במכללה בגיל 35 ומעלה יהיה פטור מתנאי הקבלה ויידרש להציג אישור על 12 שנות לימוד ממוסד חינוכי מוכר בארץ כתנאי קבלה.

ראיון אישי ומכינה

- מועמדים למגמה יוזמנו למכינה, בה ייצרו תיק עבודות ויוזמנו לראיון אישי. המכינה הינה מכינה ממיינת וחובה על כל המועמדים להשתתף בה. במסגרת המכינה המועמד ילמד נושאים מתחומי הרישום והאיור ויכין תיק עבודות שיוגש בתום המכינה.
- מועמד, בעל תיק עבודות מקצועי ומרשים, יירשם וימלא את טפסי ההרשמה ויוזמן לראיון קבלה טרם המכינה.
- ההישגים במכינה, בשקלול עם תנאי הקבלה, הם שיקבעו את הקבלה למגמה.
- יובהר בזאת כי עדיפות תינתן לבעלי תנאי הקבלה הגבוהים ביותר.
- המכינה כרוכה בתשלום.

החרגות לתנאי קבלה

כסטודנט מן המניין
1. על-סמך לימודים בארץ
- תעודת גמר על סיום מכינה טכנולוגית, חתומה על ידי הגורם המוסמך במה"ט.
- אישור מה"ט על ציון סופי עובר (55 ומעלה), בבחינות גמר ממלכתיות שהתקיימו על ידי מה"ט למכינה טכנולוגית בכל אחד משלושת המקצועות מתמטיקה, אנגלית ועברית.
- שילוב של אישור ממשרד החינוך על ציון בגרות (55 ומעלה) בחלק מהמקצועות המצוינים בסעיף ב' לעיל, ואישור מה"ט על ציון סופי (55 ומעלה) בבחינות גמר ממלכתיות במכינה טכנולוגית במקצועות האחרים הנדרשים כתנאי קבלה (מתמטיקה אנגלית או עברית).
- דיפלומה של טכנאי מוסמך, חתומה על ידי הגורמים המוסמכים במה"ט או במשרד החינוך.
- אישור על סיום לימודים ועמידה בדרישות מכינה אקדמית (למעט מכינה אקדמית ייעודית ללימודים בתחום החינוך הגופני, מוסיקה, אומנות וכדומה) או מכינה אוניברסיטאית, המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה, המהווה אישור לתנאי קבלה ללימודים גבוהים. זאת בתנאי שבאישור יופיע ציון (55 ומעלה) במקצועות מתמטיקה, אנגלית ועברית.
- תואר ראשון B.A. או יותר, ממכללה אקדמית או אוניברסיטה, המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

2. על-סמך לימודים בחו"ל - אחד מהתנאים הבאים:
- אישור מהיחידה לאישורי השכלה תיכונית במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שוות ערך לבגרות.
- אישור מהיחידה לאישורי השכלה תיכונית במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שוות ערך להשכלה על תיכונית, המאפשרת קבלה ללימודים גבוהים בארץ המוצא.
- אישור היחידה להערכת תארים במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שוות ערך לתואר ראשון לפחות.

כסטודנט על תנאי
- מועמד ללימודים יוכל להתקבל כסטודנט על תנאי רק אם חסר לו ציון סופי עובר (55 ומעלה) באחד ממקצועות הבגרות הנדרשים כתנאי קבלה, כמצוין לעיל. את התנאי יהיה עליו להשלים עד תום השנה הראשונה ללימודיו ולא יאוחר מכך.
- מועמד ללימודים שלמד במכינה טכנולוגית את כל המקצועות הנדרשים כתנאי קבלה, כמצוין לעיל, יוכל להתקבל כסטודנט על תנאי רק אם חסר לו ציון סופי עובר (55 ומעלה) בבחינת גמר ממלכתית של מה"ט באחד מהמקצועות (או מתמטיקה, או אנגלית, או עברית).
* מועמד אשר אינו עומד בתנאי הקבלה המפורטים יוכל להצטרף לתכנית לצורך השלמתם טרם הגשת המועמדות. לפרטים נוספים

איך נרשמים
אתם מוזמנים לפנות אלינו אישית או להוריד את טפסי ההרשמה ולשלוח לכתובת שמופיעה על גבי טופס ההרשמה. מלאו את הטפסים וצרפו אליהם: אסמכתא לתשלום דמי הרשמה, 2 תמונות פספורט, אישורים כמפורט בתנאי הקבלה, צילום תעודת שחרור מצה"ל או שירות לאומי וצילום ת"ז.
* מועמד שיגיש טפסים, ללא אישורים המעידים על עמידה בתנאי הקבלה הנדרשים, לא תבחן מועמדותו עד להגשתם.

קבלה
לאחר איסוף המידע, יישלח בדואר אישור על קבלת טפסי ההרשמה והמועמד יוזמן לועדת קבלה ומיון. מיון זה בא לבדוק את מידת התאמתו ללימודים במכללה, ותוצאותיו ישוקללו עם ציוני הבגרות או ציוני מכינת קדם הנדסאים לצורך קבלתו למגמה אליה נרשם.

* עדיפות תינתן למועמדים בעלי הישגים גבוהים מהמצויינים לעיל.
* פתיחת כל אחת מהכיתות מותנית במספר מינימלי של נרשמים ובכפוף לאישור מה"ט.