תקנון התכנית הדו-חוגית במדעי המחשב ושיווק טכנולוגי

תקנון זה הנו הרחבה לתקנון הלימודים העדכני של המכללה האקדמית ספיר וחל על תלמידי התכנית הדו-חוגית למדעי המחשב ושיווק טכנולוגי.

תאריך עדכון אחרון: 15.06.2017

כללי

 1. התכנית הדו-חוגית למדעי המחשב ושיווק טכנולוגי פועלת על פי תקנון הלימודים האקדמי של מכללת ספיר.
 2. חובות הסטודנט/ית מוגדרות על פי השנתון של השנה בה התחיל/ה את לימודיו/ה. עם זאת, תכנית הלימודים המחייבת ניתנת לשינוי על-ידי המחלקה, בכפוף להחלטות ועדת ההוראה המחלקתית.
 3. בנוסף לדרישות המחלקה חייב/ת כל סטודנט/ית להגיע לרמת פטור באנגלית עד סוף שנה ב'.

משך הלימודים

משך הלימודים לקראת התואר הראשון הוא שלוש שנים. כל הארכה במשך הלימודים היא באחריות הסטודנט/ית.

ערעור על ציון בחינה

 1. ערעור על ציון בחינה יוגש באמצעות מערכת הערעורים בלבד באופן אנונימי.
 2. בבירור הערעור, רשאי המרצה לבדוק מחדש את כל הבחינה, לרבות סעיפים שלא נדונו בערעור.
 3. הציון שייקבע לאחר הבדיקה החוזרת, יהיה ציון הבחינה ולא ניתן יהיה לערער עליו שנית.

הגשת מטלות הקורס

 1. בקורסים שבהם ניתנות מטלות הגשה ,רשאי המרצה להגדיר בסילבוס את מדיניות הפחתת ציון בגין איחור בהגשה.
 2. לא תתקבל הגשה של מטלה לאחר שנבדקו והוחזרו העבודות לתלמידים.
 3. אין האמור לעיל מתייחס לסטודנטים, אשר בקשו אשור דחייה מיוחד בגין סיבה מנומקת ומוכחת (כגון אשפוז, מילואים וכיו"ב).

חזרה על קורס לשם שיפור ציון

סטודנט/ית שנכשל/ה בקורס או מבקש לשפר ציון ולשם כך מבקש/ת לחזור על הקורס, יכול/ת לעשות זאת רק בשנה העוקבת לאחר ההשתתפות הראשונה בקורס הנדון.

תנאי מעבר

חובת מעבר בכל קורסי שנה א' כתנאי מעבר לשנה ב', כנ"ל לגבי המעבר משנה ב' לשנה ג'.

הפסקת לימודים על-ידי המחלקה

 • המחלקה רשאית להפסיק את לימודיהם של סטודנט/ית שלא עמדו בתנאי המעבר משנה לשנה על-פי כללי המחלקה.
 • המחלקה רשאית להפסיק את לימודיהם של מי שקצב לימודיהם והישגיהם נמוכים במידה ניכרת מן הנדרש.

מזכירות המחלקה

 • פניה למזכירות המחלקה תיעשה רק בשעות הקבלה הרשומות על דלתות המשרדים. לפני ההגעה למחלקה רצוי לבדוק בהודעות באתר המחלקה האם ישנם שינויים לגבי מועדי קבלת קהל.
 • הפניה המומלצת ביותר היא באמצעות המייל, בכתובת cs@sapir.ac.il.

נהלי סגירת תואר

 • השלמת  הלימודים על פי תכנית הלימודים במחלקה לפי שנת התחלת הלימודים, הן מבחינת היקף הקורסים ודרישות הקורסים והן מבחינת ציון המעבר הנדרש בכל קורס.
 • אנגלית אקדמית - קבלת פטור או מעבר בהצלחה בקורס אנגלית מתקדמים ב'.
 • קבלת ציון עובר בקורס הדרכה בספריה.
 • קבלת ציון עובר (לא פחות מ-56), בכל אחד מהקורסים הנכללים בממוצע הציונים.
 • ממוצע ציונים סופי 65 ומעלה.
 • טופס הזכאות לתואר ישלח לסטודנט/ית כ-5 שבועות מיום פתיחת טופס טיולים מקוון, בהנחה שאין עיכובים בכל הפרמטרים הנבדקים.