תקנון המחלקה לכלכלה יישומית וניהול

תקנון זה הנו הרחבה לתקנון הלימודים העדכני של המכללה האקדמית ספיר וחל על תלמידי המחלקה לכלכלה יישומית וניהול.

תאריך עדכון אחרון: 15.06.2017

כללי

  1. התכנית לכלכלה יישומית וניהול פועלת על פי תקנון הלימודים האקדמי של מכללת ספיר
  2. >חובות התלמיד/ה מוגדרות על פי השנתון של השנה בה התחיל/ה את לימודיו/ה. עם זאת, תכנית הלימודים המחייבת ניתנת לשינוי על-ידי המחלקה, בכפוף להחלטות ועדת ההוראה המחלקתית.
  3. בנוסף לדרישות המחלקה חייב/ת כל תלמיד/ה להגיע לרמת פטור באנגלית עד סוף שנה ב'.

משך הלימודים

משך הלימודים לקראת התואר הראשון הוא שלוש שנים. כל הארכה במשך הלימודים היא באחריות הסטודנט/ית.

נוכחות חובה בשיעורים ובתרגולים

קיימת חובת נוכחות בשיעורים ובתרגולים.

ועדת משמעת

ועדת המשמעת דנה בעבירות בהתנהלות אקדמית של סטודנטים, על-פי תלונה מנומקת המועברת אליה על-ידי מרצים/מתרגלים/רכזות מהמחלקות השונות. ועדת המשמעת הינה עצמאית והחלטותיה בלתי תלויות במרצה/במחלקה. לפי סעיף 4 בתקנון משמעת סטודנטים נדרשים להתנהג ולפעול בכבוד ובאופן הולם את היותו סטודנט במכללה, לרבות ביחסיו עם עובדי המכללה לסוגיהם.

התנהלות בכיתה

בכיתה נדרשת התנהגות נאותה וציות להוראות המרצה. לפי סעיף 5.2 בתקנון משמעת סטודנטים מוגדרת בין היתר עבירת משמעת "התנהגות שיש בה אי ציות להוראות של הרשויות המוסמכות של המכללה, ובכלל זה (סעיף ב') הפרת הוראות כל מורה ו/או עובד המכללה, הניתנת עקב ובהקשר למילוי תפקידו." על עבירת משמעת עשויים לחול מגוון של עונשים על-ידי ועדת המשמעת (סעיף 8) וביניהם: מניעת זכות קבלת שירותים שונים, מניעת זכות קבלת פרס או מלגה או הלוואות או הנחה בשכר לימוד, עיכוב הוצאה של תעודות גמר או תואר, ביטול קורס, הרחקה מלימודים במכללה, ועוד.

מודגש בזאת כי סמכותו של המרצה בקורס היא מוחלטת ויש לכבד אותה בכל מקרה. במידה וסטודנט מרגיש שנעשה לו עוול, הוא חייב קודם כל לציית להוראת המרצה, ובהמשך הוא רשאי להגיש תלונה כנגד אותו מרצה.

ערעור על ציון בחינה

  1. ערעור על ציון בחינה יוגש באמצעות מערכת הערעורים בלבד באופן אנונימי.
  2. בבירור הערעור, רשאי המרצה לבדוק מחדש את כל הבחינה, לרבות סעיפים שלא נדונו בערעור.
  3. הציון שייקבע לאחר הבדיקה החוזרת, יהיה ציון הבחינה ולא ניתן יהיה לערער עליו שנית.

הגשת מטלות הקורס

  1. בקורסים שבהם ניתנות מטלות הגשה רשאי המרצה להגדיר בסילבוס את מדיניות הפחתת ציון בגין אחור בהגשה.
  2. לא תתקבל הגשה של מטלה לאחר שנבדקו והוחזרו העבודות לתלמידים.
  3. אין האמור לעיל מתייחס לתלמידים אשר בקשו אשור דחייה מיוחד בגין סיבה מנומקת ומוכחת (כגון אשפוז, מילואים וכיו"ב)

חזרה על קורס לשם שיפור ציון

ניתן לשפר ציונים בקורסי חובה, המשמשים תנאי קדם בקורסים אחרים רק אם התלמיד עדיין נמצא באותה שנה אקדמית בה נלמדו הקורסים ואם לא למד את הקורסים המתקדמים יותר המבוססים על קורס זה. יודגש שהציון הסופי בקורס יהיה הציון הסופי של הקורס האחרון, ללא קשר לכל ציון קודם.

תנאי מעבר

מעבר משנה אקדמית א' לשנה אקדמית ב'
ציון עובר בכל קורסי החובה.
 ציון ממוצע 65 לפחות בקורסים של שנה א'.
סטודנט שלא צבר את הממוצע הנדרש יחויב לחזור על קורסים משנה א' על מנת להעלות את הממוצע ויושאר בשנה אקדמית א'.
מעבר משנה אקדמית ב' לשנה אקדמית ג'
ציון עובר בכל קורסי החובה.
ציון ממוצע 65 לפחות בקורסים של שנה ב'.
סטודנט שלא צבר את הממוצע הנדרש יחויב לחזור על קורסים משנה ב' על מנת להעלות את הממוצע ויושאר בשנה אקדמית ב'.
חזרה על קורסים
סטודנט שנכשל בקורס חובה חייב ללמוד את הקורס פעם נוספת ולעמוד בכל הדרישות והחובות של הקורס.
רישום לקורס שבו לא ניגש הסטודנט לבחינה הסופית, משמעו, ציון נכשל.
סטודנט שלא סיים בהצלחה את כל קורסי החובה של שנה אקדמית מסוימת, לא יורשה ללמוד קורסים של שנים עוקבות טרם קבלת ציון עובר בקורסים שנותרו לו מהשנה הקודמת.

הפסקת לימודים על-ידי המחלקה

סטודנט אשר נכשל פעמיים בקורס חובה, יופסקו לימודיו. ניתן להגיש מועמדות למחלקה בשנית, לאחר שחלפו שנתיים מיום הפסקת הלימודים. עם זאת, סטודנט שהצטיין בכל יתר הקורסים יוכל להגיש ערעור לוועדת ההוראה ולבקש ללמוד את קורס החובה בפעם שלישית.

מזכירות המחלקה

פניה למזכירות המחלקה תיעשה רק בשעות הקבלה הרשומות על דלתות המשרדים. לפני ההגעה למחלקה רצוי לבדוק בהודעות באתר המחלקה האם ישנם שינויים לגבי מועדי קבת קהל.
הפניה המומלצת ביותר היא באמצעות המייל, בכתובת aed@sapir.ac.il

נהלי סגירת תואר

השלמת הלימודים על פי תכנית הלימודים במחלקה לפי שנת התחלת הלימודים, הן מבחינת היקף הקורסים ודרישות הקורסים והן מבחינת ציון המעבר הנדרש בכל קורס.
 אנגלית אקדמית – קבלת פטור או מעבר בהצלחה בקורס אנגלית מתקדמים ב'.
קבלת ציון עובר בקורס הדרכה בספריה.
קבלת ציון עובר בכל אחד מהקורסים הנכללים בממוצע הציונים.
ממוצע ציונים סופי 65 ומעלה.
טופס הזכאות לתואר ישלח לסטודנט/ית כ-5 שבועות מיום פתיחת טופס טיולים מקוון, בהנחה שאין עיכובים בכל הפרמטרים הנבדקים.

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
6 + 8 =