תקנון המחלקה למדעי המחשב

תקנון זה הנו הרחבה לתקנון הלימודים העדכני של המכללה האקדמית ספיר וחל על תלמידי המחלקה למדעי המחשב.

תאריך עדכון אחרון: 15.06.2017

כללי

 1. התכנית למדעי המחשב פועלת על פי תקנון הלימודים האקדמי של מכללת ספיר
 2. חובות התלמיד/ה מוגדרות על פי השנתון של השנה בה התחיל/ה את לימודיו/ה. עם זאת, תכנית הלימודים המחייבת ניתנת לשינוי על-ידי המחלקה, בכפוף להחלטות ועדת ההוראה המחלקתית.
 3. בנוסף לדרישות המחלקה חייב/ת כל תלמיד/ה להגיע לרמת פטור באנגלית עד סוף שנה ב'.

משך הלימודים

משך הלימודים לקראת התואר הראשון הוא שלוש שנים. כל הארכה במשך הלימודים היא באחריות הסטודנט/ית.

ערעור על ציון בחינה

 1. ערעור על ציון בחינה יוגש באמצעות מערכת הערעורים בלבד באופן אנונימי
 2. בבירור הערעור, רשאי המרצה לבדוק מחדש את כל הבחינה, לרבות סעיפים שלא נדונו בערעור.
 3. הציון שייקבע לאחר הבדיקה החוזרת, יהיה ציון הבחינה ולא ניתן יהיה לערער עליו שנית

הגשת מטלות הקורס

 1. בקורסים שבהם ניתנות מטלות הגשה רשאי המרצה להגדיר בסילבוס את מדיניות הפחתת ציון בגין אחור בהגשה.
 2. לא תתקבל הגשה של מטלה לאחר שנבדקו והוחזרו העבודות לתלמידים.
 3. אין האמור לעיל מתייחס לתלמידים אשר בקשו אשור דחייה מיוחד בגין סיבה מנומקת ומוכחת (כגון אשפוז, מילואים וכיו"ב)

חזרה על קורס לשם שיפור ציון

סטודנט/ית שנכשל/ה בקורס או מבקש לשפר ציון ולשם כך מבקש/ת לחזור על הקורס יכול/ת לעשות זאת רק בשנה העוקבת לאחר ההשתתפות הראשונה בקורס הנדון.

תנאי מעבר

תנאי מעבר משנה א' לשנה ב':
סיום השנה בממוצע ציונים של 65 ומעלה בקורסי החובה* של שנה א' (נדרש ציון 56 ומעלה בכל קורס).

*רשימת קורסי החובה לחישוב הממוצע:
מבוא למדעי המחשב, מבוא לתכנות מונחה עצמים, מתמטיקה דיסקרטית, אלגברה ליניארית 1, אלגברה ליניארית 2, מערכות ספרתיות, לוגיקה ותורת הקבוצות, מבוא להסתברות, וחדו"א 1.

סטודנט שלא סיים בהצלחה את כל קורסי החובה של שנה אקדמית מסוימת, לא יורשה ללמוד קורסים של שנים עוקבות טרם קבלת ציון עובר בקורסים שנותרו לו מהשנה הקודמת.

הפסקת לימודים על-ידי המחלקה

 • המחלקה רשאית להפסיק את לימודיהם של סטודנט/ית שלא עמדו בתנאי המעבר משנה לשנה על-פי כללי המחלקה.
 • המחלקה רשאית להפסיק את לימודיהם של מי שקצב לימודיהם והישגיהם נמוכים במידה ניכרת מן הנדרש.

מזכירות המחלקה

 • פניה למזכירות המחלקה תיעשה רק בשעות הקבלה הרשומות על דלתות המשרדים. לפני ההגעה למחלקה רצוי לבדוק בהודעות באתר המחלקה האם ישנם שינויים לגבי מועדי קבת קהל.
 • הפניה המומלצת ביותר היא באמצעות המייל, בכתובת cs@sapir.ac.il.

נהלי סגירת תואר

 • השלמת הלימודים על פי תכנית הלימודים במחלקה לפי שנת התחלת הלימודים, הן מבחינת היקף הקורסים ודרישות הקורסים והן מבחינת ציון המעבר הנדרש בכל קורס.
 • אנגלית אקדמית – קבלת פטור או מעבר בהצלחה בקורס אנגלית מתקדמים ב'.
 • קבלת ציון עובר בקורס הדרכה בספריה.
 • קבלת ציון עובר (לא פחות מ-56), בכל אחד מהקורסים הנכללים בממוצע הציונים.
 • ממוצע ציונים סופי 65 ומעלה.
 • טופס הזכאות לתואר ישלח לסטודנט/ית כ-5 שבועות מיום פתיחת טופס טיולים מקוון, בהנחה שאין עיכובים בכל הפרמטרים הנבדקים.
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
7 + 9 =