הנחיות בדבר חופש המידע

חוק חופש המידע התשנ"ח חל על מוסדות להשכלה גבוהה ובכללן על המכללה האקדמית ספיר (ע"ר), בתנאים ובסייגים המפורטים בחוק.

תקנות חופש המידע (אגרות) התשנ"ט

ליצירת קשר עם הממונה המכללה מכוח חוק חופש המידע:

  עו"ד אסתי דיין-מנדלאווי
כתובת: הממונה מכוח חוק חופש המידע
המכללה האקדמית ספיר
ד.נ. חוף אשקלון - 7915600
טלפון: 077-9802667
דוא"ל: estid@sapir.ac.il
פרטי חשבון בנק ע"ש המכללה האקדמית ספיר לצורך תשלום אגרה: בנק לאומי 10
סניף שדרות 941
מס' חשבון 8850048

דיווח על פניות לקבלת מידע לשנת 2019

דיווח על פניות לקבלת מידע לשנת 2018