הנחיות בדבר חופש המידע

חוק חופש המידע התשנ"ח חל על מוסדות להשכלה גבוהה ובכללן על המכללה האקדמית ספיר (ע"ר), בתנאים ובסייגים המפורטים בחוק.

ליצירת קשר עם הממונה המכללה מכוח חוק חופש המידע:

  עו"ד אסתי דיין-מנדלאווי
כתובת: הממונה מכוח חוק חופש המידע
המכללה האקדמית ספיר
ד.נ. חוף אשקלון - 7915600
טלפון: 077-9802667
דוא"ל: estid@sapir.ac.il

דיווח על פניות לקבלת מידע לשנת 2019

דיווח על פניות לקבלת מידע לשנת 2018