Select any filter and click on Apply to see results

טופס ועדת חריגים

פרטים אישיים
 

הרקע לבקשה
(תעסוקתי / רפואי / אישי / אקדמי / יציאה למילואים / הריון / אחר)
 

ציין האם הבקשה היא לביטול סמסטר או שנה

ציין את שמות הקורסים בגינם הנך מבקש ביטול חיוב

פירוט הבקשה

לתשומת לבך, לא יתקבלו החזרים בגין תשלום המקדמה

חובה לצרף אישורים המאמתים את הבקשה

פניות ללא אישורים לא יטופלו

ניתן להעלות רק קבצי word או pdf

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 1 =