תארים אקדמיים להנדסאים

נוהל הנדסאי משולב B.A באקדמיה ספיר (מתוך תקנון הנדסאים סעיף 21)

כל סטודנט הלומד במרכז הטכנולוגי להנדסאיםספיר יהיה רשאי להשתלב במסלול B.A באקדמיה בתנאי שיעמוד בתנאי הקבלה האקדמיים כמקובל בכל מחלקה המעניקה תואר B.A. סטודנטים שיהיו מעוניינים להירשם למסלול הנ"ל יידרשו לפנות אל המזכירות האקדמית במחלקה אליה הם מעוניינים להירשם, לצורך קבלת פרטים אודות תכנית  השילוב והליך ההרשמה. כמו כן, להשתתף ביום ייעוץ שייערך ובמהלכו יינתן ייעוץ ע"י רכזי המחלקות האקדמיות. במהלך יום הייעוץ יבוצע תהליך רישום על גבי טופס ייעוץ של האקדמיה. כל הכללים המיושמים על משתתפי הקורס האקדמי יחולו גם על סטודנט המרכז הטכנולוגי להנדסאים שנרשם למסלול.

היקף הלימודים באקדמיה
מספר הנקודות הפטורות משכ" ל לא יעלה על היקף של 43% (שהן 51 נק"ז) מהנקודות הנדרשות לקבלת תואר אקדמי. נקודות אלה חייבות להילמד במהלך4 סמסטרים שבהם הסטודנט לומד בפועל לתואר הנדסאי. כמו כן, המספר הכולל של הנקודות האקדמיות הנצברות בתקופת הלימודים כהנדסאי, לא יעלה על %54 שהן 66 נק"ז.
הנהלת המרכז הטכנולוגי להנדסאים ספיר והמכללה האקדמית ספיר יעשו את מירב
המאמצים על מנת לאפשר לסטודנטי המרכז הטכנולוגי להרכיב את מערכת השעות כך שיתאפשר מימוש מלוא הזכויות המפורטות לעיל, אולם אין בהצעת המסלול הנ”ל משום התחייבות שאכן כל סטודנט יוכל להגשים זאת.
* ההיקף המדוייק של מספר הנקודות הנצברות בכל אחד מהמרכיבים השונים, מושפע ממערכת השעות האישית של כלסטודנט ומהגדרות מחלקתיות באקדמיה.
* תנאי קבלה למסלול הנדסאי לאקדמיה: כל סטודנט הלומד במרכז הטכנולוגי להנדסאים ספיר יהיה רשאי להשתלב במסלול הלימודים הייחודי בתנאי שיעמוד בתנאי הקבלה האקדמיים כמקובל בכל מחלקה המעניקה תואר B.A.

מעמד סטודנטים הנדסאים באקדמיה
מעמד סטודנטים הנדסאים באקדמיה יהיה על תנאי. ציוניהם לא ידווחו וזאת עד להשלמת כל חובותיהם במרכז הטכנולוגי להנדסאים והצגת זכאות לדיפלומה. בסיום לימודיו בהנדסאים יבצע ה סטודנט הרשמה מחדש באקדמיה ובכפוף לתנאי הקבלה של המסלול אליו נרשם.

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
5 + 9 =