תקנון לימודים של בית הספר למשפטים

לתקנון הלימודים האקדמי של המכללה

1.

 תכולת התקנון

 

תקנון זה נועד להגדיר כללים מיוחדים למחלקה למשפטים (להלן: "המחלקה"), והוא כפוף לתקנון המכללה. התקנון יעודכן מעת לעת ולפי הצורך באישור ועדת ההוראה של המחלקה (להלן: "ועדת הוראה").

התקנון כתוב בלשון זכר, אך הכתוב בו מיועד לשני המינים.

 

2.

סדרי הרשמה וקבלה

 

1.

מדיניות כללית
על מנת להבטיח רמת לימודים גבוהה ועל מנת לאפשר יחס אישי לכל סטודנט, יוגבל מספר הסטודנטים בכל שנה לשמונים סטודנטים בלבד.

 

2.

תנאי קבלה לתכנית (פירוט התנאים באתר האינטרנט של המחלקה):

   

1.

סטודנט יתקבל על סמך שקלול של ציוני הבגרות, הפסיכומטרי ותארים קודמים (במידה ויש).

   

2.

תנאי המינימום לקבלה לתוכנית הם: ציון בגרות בממוצע 85 ומעלה, ציון פסיכומטרי 600 ומעלה, בגרות באנגלית 4 יח`בציון 70 לפחות, ורמת אנגלית אקדמית – בינונית (ציון מבחן אמי'ר 185 לפחות או ציון 85 לפחות בחלק האנגלית בפסיכומטרי).

   

3.

על אף האמור בסעיף 2.2.2 מועמד שאינו עומד ברף המינימום רשאי להגיש בקשה מיוחדת לועדת הקבלה של המחלקה ("להלן ועדת קבלה"), לאחר שביצע הרשמה ללימודים (ראה פרטים באתר האינטרנט של המחלקה).

   

4.

בעלי ממוצע בגרות 85 ומעלה עם אנגלית 4 יח`בציון 70 לפחות וציון פסיכומטרי 650 ומעלה עם רמת אנגלית אקדמית בינונית לפטור יתקבלו באופן אוטומטי.

   

5.

לועדת הקבלה סמכות להזמין כל מועמד לראיון אישי, גם מועמד העומד בתנאי המינימום.

       

3.

משך הלימודים

 

1.

משך הלימודים לתואר ראשון במשפטים הינו 3.5 שנים (7 סמסטרים).

 

2.

על אף האמור בסעיף 3.1, סטודנט שקיבל פטור מקורסים בהתאם לסעיף 5.1 שלהלן יהא רשאי להגיש בקשה מיוחדת לקיצור משך הלימודים שתידון על ידי ועדת הוראה.

 

3.

על אף האמור בסעיף 3.1, סטודנט יהא רשאי להאריך את הלימודים לארבע שנים. הארכה נוספת מעבר ל- 4 שנים תינתן רק באישור ועדת ההוראה.

 

4.

במקרים מיוחדים תאושר תוכנית מותאמת לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים. תוכנית כזו טעונה אישור של ועדת ההוראה.

     

4.

מבנה הלימודים במחלקה למשפטים

 

1.

מספר נקודות הזכות (להלן "נק"ז") הנדרשות לקבלת התואר הוא 140 נק"ז. במסגרת זו ילמד סטודנט קורסי חובה של המחלקה למשפטים בהיקף שייקבע לפי  הנחיות המחלקה, כנ"ל לגבי קורסי בחירה משפטיים וקורסים כלליים. כמו כן, ילמד הסטודנט "אנגלית מתקדמים ב'" בהיקף של 2 נק"ז אלא אם הסטודנט זכאי לפטור עקב לימודים קודמים ו/או ציון סיווג באנגלית בפסיכומטרי או מבחן אמי"ר.

 

2.

ברשימת קורסי הבחירה (המפורסמת באתר המחלקה) מוגדרת רשימה מצומצמת של קורסים שמתוכם חייב הסטודנט לבחור מספר מינימאלי של קורסים, כפי שייקבע מעת לעת.

 

3.

על הסטודנט להירשם לכל קורסי החובה הכלולים בתוכנית הלימודים השנתית, וכן לקורסי בחירה משפטיים ולקורסים כלליים, סמינריונים וקליניקות משפטיות בהתאם להנחיות המתפרסמות מעת לעת.

     

5.

הכרה בלימודים קודמים

 

1.

הכרה בלימודי משפטים קודמים:

   

1.

סטודנט שהתקבל ללימודי משפטים בספיר ולמד בעבר משפטים במוסד אקדמי אחר, רשאי לבקש פטור מקורסים במחלקה למשפטים של מכללת ספיר, על סמך קורסים דומים אותם למד במוסד האחר.

   

2.

שיקול הדעת למתן הפטור מסור לועדת הוראה.

   

3.

ועדת הוראה תשקול מתן פטור בגין קורסים משפטיים שנלמדו במוסד אחר לאחר הצגת הסילבוס של הקורס בגינו מבוקש הפטור וכן גליון הציונים מן המוסד הקודם.

   

4.

בכל מקרה לא יוכרו קורסים בהם הציון שהתקבל נמוך מ-65.

   

5.

קורס שיוכר מלימודים קודמים יירשם בו ציון "פטור".

 

2.

הכרה בלימודים אקדמיים קודמים:

   

1.

סטודנט, שהתקבל ללימודים במחלקה למשפטים ולמד לימודים אקדמיים קודמים במוסד אקדמי אחר, רשאי להגיש לועדת הוראה בקשה לפטור על סמך לימודים קודמים. לשם כך יציג הסטודנט גליון ציונים ואישור זכאות לתואר של לימודיו הקודמים.

   

2.

שיקול הדעת למתן הפטור מסור לועדת הוראה, אך זו לא תעניק פטור בגין קורסים שציון הסטודנט בהם נמוך מ-65.

   

3.

בכפוף לאמור בסעיף .24, ועדת הוראה תהא רשאית להעניק פטור מקורסים כלליים ומקורסי בחירה משפטיים בגין קורסים שנלמדו בתואר קודם. קורס שיוכר מלימודים קודמים יירשם בו ציון "פטור".

       

6.

חובת נוכחות

 

1.

קיימת חובת נוכחות בכל השיעורים של הקורסים אליהם הסטודנט רשום.

הקפדה יתרה תונהג בעניין חובת הנוכחות במפגשי הסמינרים והקליניקות.

 

2.

סטודנט שייעדר מלמעלה משלושה מפגשים בקורס במהלך הסמסטר, לא יהיה זכאי לגשת לבחינה בקורס. למרצה הקורס שיקול דעת לקבוע בסילבוס של הקורס כללים אחרים הנוגעים לסטודנטים שנעדרים מלמעלה משלושה מפגשים.

 

3.

במקרה של היעדרות ממושכת כתוצאה מחופשת לידה, בעיות רפואיות ממושכות וכדומה – על הסטודנט לפנות בהקדם האפשרי אל וועדת ההוראה המחלקתית, בבקשה לקבלת אישור היעדרות. לבקשה יצורפו מסמכים המעידים על סיבת ההיעדרות.

הוועדה תהא רשאית לקבוע, בין היתר, את משך התקופה המאושרת והיקף ההקלות אשר יוענקו לסטודנט.

 

4.

במקרה של היעדרות בגין שירות מילואים יחולו הוראות התקנון האקדמי של המכללה.

     

7.

מטלות במהלך הלימודים

 

1.

תרגילים/ עבודות בית:
במהלך הלימודים יידרשו הסטודנטים להגיש תרגילים/עבודות. המועדים להגשת התרגילים/עבודות ייקבעו על ידי המרצה לפחות שבוע מראש. סטודנט המאחר בהגשת התרגיל/עבודה (ללא אישור המרצה מראש) ייחשב הדבר כאילו לא הגיש את התרגיל/עבודה.

 

2.

עבודות סיום קורס ועבודות סמינריוניות:

   

1.

עבודת סיום קורס ועבודה סמינריונית יוגשו בהתאם למועד שנקבע על ידי המרצה ולא יאוחר מחודשיים מיום סיום הקורס ועד ה- 30 בספטמבר של אותה שנה.

   

2.

ועדת ההוראה רשאית במקרים חריגים ועל סמך בקשה ספיציפית לאשר דחייה בהגשת עבודת סיום קורס או עבודה סמינריונית.

   

3.

במקרים החריגים בהם ניתן אישור להגשת עבודה לאחר ה 31 בדצמבר של אותה השנה, יהא דין הסטודנט לעניין שכר לימוד, כמי שלומד את הקורס מחדש. על הסטודנט להירשם לקורס במסגרת תוכנית לימודיו ולשלם שכר לימוד בהתאם.

 

3.

בחנים:

   

1.

במהלך הלימודים הסטודנטים עשויים להידרש לכתוב בחנים בכיתה.

   

2.

מספר הבחנים אותם יידרשו הסטודנטים להגיש, נוהל קביעת הציונים, משקלם היחסי בציון הסופי של הקורס, כמו גם נהלי קיום הבוחן בשעת השיעור, ייקבעו על ידי מרצה הקורס.

       

8.

ציונים, תנאי מעבר

 

1.

ציון עובר בכל הקורסים במחלקה למשפטים הינו ציון סופי 60.

 

2.

נכשל סטודנט בקורס חובה, יהא על הסטודנט לחזור על אותו קורס, ולעמוד בהצלחה בכל דרישות הקורס בשנת הלימודים העוקבת. כישלון נוסף ימנע מהסטודנט את האפשרות להמשיך בלימודיו.

הערה: סטודנט, המעוניין לשפר את ציונו בקורס חובה, בלא שנכשל בקורס, יהא רשאי לבקש מועדת הוראה לחזור על הקורס בשנת הלימודים העוקבת. בקשה כזו תוגש לוועדת ההוראה לכל המאוחר עד יום תחילת הסמסטר בו מתחיל הקורס עליו רוצים לחזור.

למען הסר ספק, סטודנט החוזר על קורס חובה כאמור לעיל, יידרש לעמוד בכל המטלות של הקורס, לרבות חובת נוכחות, ועל כן לא יהא רשאי להרשם לקורס זה במידה וקיימת חפיפת זמנים בינו לבין קורס אחר אליו הוא רשום

בכל מקרה, סטודנט לא יהא רשאי לחזור על קורס (בין עקב כשלון ובין עקב רצונו לשפר ציון) יותר מפעם אחת.

 

3.

נכשל הסטודנט בקורס בחירה יהא רשאי להשלים את נקודות הזכות הנדרשות לתואר בכך שיעמוד בהצלחה בכל המטלות של קורס בחירה אחר.

הערה: סטודנט המעוניין בכך רשאי להרשם לקורסי בחירה מעבר למכסה הנדרשת, ולבקש שממוצע הציונים שלו בתואר יחושב על סמך הציונים הטובים ביותר במסגרת המכסה הנדרשת, ובלבד שמספר הקורסים העודף על המכסה הנדרשת לא יעלה על 6 נקודות זכות.

 

4.

על אף האמור בסעיפים 8.2 ו- 8.3, נכשל סטודנט בשלושה קורסים ומעלה באותה שנת לימודים (גם אם חלקם קורסי בחירה), לא יהא הסטודנט רשאי להתקדם בלימודיו. על מנת להתקדם בלימודים יהא על הסטודנט, בשנה העוקבת, לחזור על קורסי החובה בהם נכשל ו/או ללמוד קורסי בחירה אחרים במקום אלו בהם הוא נכשל. נכשל הסטודנט באחד מן הקורסים פעם נוספת, לא יהא זכאי להמשיך בלימודיו.

 

5.

מספר מועדי הבחינות להם זכאי סטודנט בקורס הנו כפי שנקבע ויקבע מעת לעת בתקנון המכללה.

 

6.

חלה חובה לקבל פטור מלימודי אנגלית אקדמית עד תום שנה ב'. סטודנט שלא עמד בתנאי זה יופסקו לימודיו לאלתר.

 

7.

תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' בתואר בוגר במכללה האקדמית ספיר הוא ממוצע ציונים של 65 לפחות בקורסי החובה.

 

8.

סטודנט יהיה זכאי לתואר בתנאי שעמד בכל חובותיו האקדמיות והכספיות והשיג ציון סופי ממוצע שאינו פחות מ 70.

     

9.

בדיקת בחינות

 

נוסף על האמור בתקנון הלימודים האקדמי של המכללה, המתייחס למשך בדיקת הבחינות, רשאי מרצה בקורס, באישור ראש המחלקה, להאריך את מועד הבדיקה והחזרת בחינה מעבר לעשרה ימים. בכל מקרה יפרסם המרצה את הציונים, לכל המאוחר, עד ארבעה ימים לפני מועד ב'.

   

10.

כללי התנהגות במהלך הלימודים*

 

1.

חל איסור על כניסה לשיעור לאחר תחילתו. סטודנט שיצא מן השיעור במהלכו לא יורשה לחזור לשיעור.

 

2.

על אף האמור בסעיף 10.1, סטודנט שהגיע באיחור או יצא מן השיעור במהלכו, יהא רשאי להצטרף לשיעור במהלך ההפסקה.

 

3.

במהלך השיעורים חל איסור על שימוש בטלפון סלולארי.

 

4.

חל איסור על הכנסת מזון לכיתה.

 

5.

אין לעשות שימוש באינטרנט במהלך השיעור.

 

*

הפרה של כללי ההתנהגות הנ"ל מהווה עבירת משמעת כמשמעה בתקנון המכללה.

* החלטת לשכת עוה"ד בענין השלכות הרשעה בעבירת משמעת במוסד הלימודים על התמחות בעריכת דין > ליחצו לקישור להחלטה באתר לשכת עורכי הדין

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
8 + 12 =