המינהל האקדמי הוא הגוף המאגד את הנושאים שקשורים בתפר שבין המנהלה והאקדמיה.
ראש המינהל האקדמי כפוף למשנה לנשיא לעניינים אקדמיים ולמנכ"לית המכללה. המינהל האקדמי אחראי על רכזות המחלקות.
המינהל האקדמי אחראי על מתן שירותים מינהליים לסגל האקדמי: קליטה, קביעות, קידום, הוראה ומחקר.
בנוסף, אחראי המינהל האקדמי על מגוון נושאים כגון : פרסום נהלי ותקנוני המכללה ותקנוניה, שיבוץ מרצים ובנית מערכת השעות המחלקתית, טיפול בתקציב הוראה, בניה ופרסום לוח זמנים אקדמי, סיוע לסטודנט החל מהרשמתו וכלה בסיום התואר. הכרה בלימודים אקדמיים קודמים, אישור מועדי מבחן מיוחדים, תכנון מערך הבחינות, הפקת אישורים, ונושאים דומים.

מזכירות המנהל האקדמי

  aas@sapir.ac.il
  077-9802482

אנו עומדים לרשותכם בכל נושא

  גב' ניצן אילון, ראש מינהל אקדמי  | nitzane@sapir.ac.il
  גב' מיכל דביר, רכזת מינהל אקדמי michald@sapir.ac.il